Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

140/1 Salsvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdraget er viktige deler av et særpreget og kontrastrikt landskap. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Skrøyvdalsfossen er et markert landskapselement i overgangen mellom øvre og nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Salsvassdraget (Moelva) ligger i Nord-Trøndelag vest for Høylandet. Vassdraget renner ut i Foldfjorden. Vassdraget er karakteristisk for de ytre skogkledte områdene i regioner. Det er variert og kontrastene mellom øvre og nedre del er store. Skrøyvdalsfossen i overgangssonen er et markert landskapselement.

Indre del er variert med sideelver som faller ned fjellsiden til hovedelva som går i rolig løp. Nakne, isskurte fjellomdåder med et nettverk av elver, små vann og tjern går over i bratte, stort sett grankledde lisider. Skrøyvdalsfossen ligger i overgangen mellom øvre og nedre del av vassdraget og danner et markert landskapselement. Salsvatnet utgjør en sentral del nederst i vassdraget. Vannet ligger bare 9 moh, men største dyp er målt til 464 m, den er en av Europas dypeste innsjøer. Fra vannet går en kort elvestubb, Moelva, ut i Foldfjorden. Israndavsetningen ved utløpet av Salsvatnet demmer opp vannet som tidligere var del av en fjordarm. De dypere vannlagene består fremdeles av gammelt saltvann; innsjøtypen kalles meromiktisk. Limnologisk finnes det bare et fåtall innsjøer av denne typen i verden.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Fosnes, Namsos, Overhalla
Vernetidspunkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  433 km²
Største vann: Salsvatnet
44,8 km²: 4 moh.
Høydenivå: 765-0 moh.