Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

136/1 Hofstadelva

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Hofstadelva renner ut i Brandsfjorden i Roan og består av mange forgreninger som kommer fra fjellområdet på Nord‑Fosen.

Vinterlandskap langs Hofstadelva (Foto: Jan Habberstad, 2001)

Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et variert landskap. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Her finnes gode fiskevann i et utfartsområde som strekker seg nordover. Dette er også viktig beiteområde for reinen på Fosenhalvøya.

Nederst i vassdraget ligger Teistfossen. Fossen har et 60 m høyt fall over en strekning på 150 m.

Hofstadelva er lakseførende ca. 200 meters fram til foten av Teistfossen.

Under behandlingen av Verneplan II for vassdrag foreslo daværende Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer vassdraget varig vernet, og viste til at "kraftutbyggingsinteressene er små i forhold til verneinteressene". Hovedstyret, Fylkesmannen, Fylkesutvalget og Roan kommune sluttet seg til utvalgets tilråding. Også Departementet (Olje- og energidepartementet) tilrådde at vassdraget ble gitt varig vern. (St. prp. nr. 77: 1979-80).

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Åfjord
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Areal: 154 km²
Største vann: Torsteinvatnet: 0,9 km²: 329 moh.
Høydenivå: 578 - 0 moh