Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

135/2 Norddalselva

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet på Fosen. Vassdragets elver, vann og myrer er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap med ulike isavsmeltingsformer og en markert berggrunnstruktur. Elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Momyrvatnet. (Foto: Jan Habberstad)

Norddalselva ligger i Åfjord kommune på Fosenhalvøya. Vassdraget drenerer mot sørvest og har utløp ved  tettstedet Årnes.

Hoveddalen er rett og V‑formet og stiger jevnt opp mot fjell og heimområdene 500 moh.

Området har store landskapskvaliteter og selve vatnet er et viktig område for fugl. Momyra er fredet som naturreservat og representerer en myrtype som er typisk for kystskog-regionen og som er i ferd med å bli sjelden. 

Elva er kjent som en god smålakselv.

Riksveien mellom Åfjord og Roan følger hovedvassdraget.

 

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Åfjord
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 135.AZ
Areal: 146 km²
Største vann: Berdalsvatnet: 1,1 km²: 82 moh.
Høydenivå: 518 - 0 moh