Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

139/5 Lindseta

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Lindseta er vestlig sidevassdrag til Namsen. Sidevassdraget har kilder i fjellpartiet mellom Namdalen og Høylandet i Nord-Trøndelag og renner ut i Namsen ved Lindsetmoen.

I dalbunnen ved Fossbakk renner hovedelva over fjell og grovblokket morene. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Vassdraget er viktige deler av et attraktivt og variert landskap der myr, vann og elver har en sentral funksjon. Vannfauna inngår som viktige deler av det biologiske mangfoldet. Viktig for friluftsliv og reindrift. Urørthet. 

Øvre deler er snaufjell som når opp mot 800 moh. Her ligger mange små fjellvann. Det største, Lindsetvatn ligger 725 moh. Ved Fossbakk omtrent midt i nedbørfeltet, kommer sideelva Strompdalselva som drenerer den østlige delen av feltet. Ca. 3 km før utløpet kommer Gråvasselva fra sørvest og Oselva fra nordøst.Her ligger også de største vannene Ausvatnet og Storvatnet på henholdvis 0,7 og 0,9 km2.

Både Lindsetdalen og Strompdalen har mye skog og myr. Flere av myrene er rikmyrer med spesiell vegetasjon. Friluftsliv, inkludert jakt og fiske er utbredt. Den relikte laksen (Namsblank) holder til i de nederste kilometrene av elva. Det har vært drevet fløting i elva og rester finnes fortsatt. Bortsett fra det er selve vannstrengen lite berørt av tekniske inngrep. Store deler, særlig i nord, har INON-registrerte områder.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Namskogan, Grong, Høylandet
Vernetidspunkt: 1980 (Vp II)
Areal:  224 km²
Største vann: Storvatnet
0,9 km²: 174 moh.
Høydenivå: 839-ca.20 moh.