Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

138/2 Årgårdvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et variert og attraktivt landskap i Trøndelag, med store skog- og myrområder. Stort biologisk mangfold knyttet til land- og vannfauna. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv, jord- og skogbruk og reindrift.

Buktafossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Årgårdvassdraget ligger vest i Nord-Trøndelag mellom Beistadfjorden og Lygnenfjorden på sørsiden av Namsenfjorden. Vassdraget har flere, nesten sammenhengende vann. Elveløpet har vekslende løpsmønster. Vassdraget er er viktig del av dette særpregete landskapet. Tidligere fløtningsvassdrag.

De tre største elvene, Øyensåa, Ferja og Øysterelva løper sammen ca. 5 km før utløpet. De sørlige og sentrale partiene ligger i et vidt skogdalføre med et rolig og åpent preg. Sentralt i landskapsbildet ligger flere større, nesten sammenhengende vann. Fjellene er lave og har avrundet topografi. Hele landskapsbildet er særpreget. Vassdraget har et vekslende løpsmønster med stryk, gjel og rolige meandrerende partier. Det har vært en omfattende tilrettelegging for friluftsliv, og terrenget brukes til tradisjonelle friluftsaktiviteter inkludert båtturer og kanopadling. Tidligere ble vassdraget brukt til fløtning, og damrester finnes flere steder. Heggedalslidammen fra 1912 er godt bevart. Åsnes naturreservat ligger ved utløpet. Fosslifossen i Øyensåa ved Fossli er et markert landskapselement med omfattende inngrep pga laksetrapper.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Namdalseid, Verran
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  539 km²
Største vann: Finnvollvatn
2,9 km²: 179 moh.
Høydenivå: 687-0 moh.