Publisert 03.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

128/2 Jørstadelva

Vernegrunnlag: Innlandsvassdrag i Trøndelag. Elver, myrer og vann er sentrale deler av et variert og attraktivt landskap med lokale landskapselementer av høy verdi. Elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til Snåsavatnet.

Kjenstadfossen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2007)

Jørstadelva har kilder i Nord-Trøndelags østlige fjellområder. Elva renner ut i Snåsavatnet ved Jørstad. Vassdraget er variert med store kontraster mellom øvre og nedre deler. I overgangen mellom fjell og lavland ligger flere karakteristiske fosser som utgjør fine landskapselementer. Vassdraget utgjør en viktig del av landskapet.

Øvre deler når opp i 800 moh og er karakterisert av mange små vann, tjern og dammer. Nedre og midtre deler har rik vegetasjon med skogkledte åser, kulturland-skap og jordbruksvirksomhet. I overgangen mellom fjell og lavland ligger flere fine fosser som utgjør viktige landskapselementer. Nedre deler har tykke lag av marine sedimenter som har dannet store flater med bre- og elveavsetninger. I dette området har elvas aktivitet i løsmassene formet landskapet i vesentlig grad. Flere steder er det også utviklet fine meanderløp, særlig de nederste 3-4 km av Grønnøra som ved utløpet utgjør et verdifullt og formrikt innlandsdeltasystem. Store verdier er knyttet til hele vassdraget. Øvre deler er mye brukt til tradisjonelt friluftsliv. Nedre deler er stedvis forbygget.

Fakta

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Snåsa
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Areal:  269 km²
Største vann: 
Store Ismenningen
0,6 km²: 478 moh.
Høydenivå: 
808-22 moh.