Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

094/1 Stigedalselva

Vernegrunnlag: Beliggenhet i Sunnmøres fjordstrøk. Vassdraget har en sentral funksjon i et variert landskap med høye alpine fjell og store avsetninger i dalen. Dalsidene er bratte med stor skredaktivitet. Dalbunnen er typisk for området større vann og elveløp som skifter mellom stryk og rolig løp før utløpet i fjorden. Elveløpsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk og fuglefauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Bjørkedalsvatnet ligger sentralt i vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2006)

Stigedalselva ligger i Sunnmøres fjordstrøk. Vassdraget har utløp ved Straumshamn på sørsiden av Austefjorden, en indre arm av Voldsfjorden. 

Landskapet er variert. De høyeste fjellene har alpine former, men de lavere fjellene har et mer avrundet preg. Gneisbergarger dominerer, men særlig rundt Bjørkedalsvatnet finnes eklogitt og olivin. I selve Stigedalen ligger store skredavsetninger i dalsidene, særlig som urer. Store glasiale avsetninger er avsatt flere steder.

I øvre del av vassdraget renner flere vann til  Movatnet, 422 moh. Elva renner videre gjennom den sørvestgående Flatdalen til Storsætervatnet 277 moh. Denne strekningen er på 4,5 km. Fallet er lite, og elva er flere steder utvidet til små vann og tjern. Vassdraget har et spesielt drenerings­mønster (agnordal) ved at hovedelva i øvre deler renner sørvestover for så å dreie nesten 180 grader ved Storsetervatnet. Herfra renner elva mot sør.

Stigedalen nedenfor er en typisk elvedal med bratte sider. Her ligger det største vannet, Bjørkedalsvatnet. Flere sideelver drenerer til dette. Sidegreinen Flatdalselva går nederst i et juv før den renner ut i hovedelva rett før Bjørkedalsvatnet. I enden av vassdraget ligger Kilspollen som er en relativt stor brakkvannspoll.

Nedbørfeltet har vegetasjonstyper på alle næringsnivåer fra fattigmyr og skrinn furuskog til mer kravfull gråorskog og edellauvskog langs Stigedalsvatn og Alflotevatn. Også i Flatdalen med Langvatn finnes rike lauvskoger. På østsiden av Bjørkedalsvatn vokser furuskog på olivin, med bregner i bunnen. Det er en sjelden skogtype, med stor botanisk verdi. Bjørkedalsvatn er vinterbeiteplass for sangsvaner, og man kan se mange sangsvaner når vannet er isfritt.

Vannfaunaen er representativ for de sørlige fjordvassdrag i Møre og Romsdal. De nederste kilometrene er laks- og sjøørretførende. Vannene har gode bestander av ørret.

Terrenget er godt egnet til tradisjonelle friluftsaktiviteter.

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommuner: Volda, Eid
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 094.Z
Areal: 120 km² 
Største vann: Bjørkedalsvatnet: 3,8 km², 25 moh.
Høydenivå: 1482 - 0 moh