Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

097/1 Bondalselva

Vernegrunnlag: Beliggenhet i Sunnmøres indre fjordstrøk. Vassdraget er sentrale deler av et kontrastrikt, glasialt formet landskap med høye alpine fjell, bratte dalender og dalsider, og til dels sterkt kulturpåvirkete daler. Elveløpsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, isavsmeltingsformer og skredformer inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Nær utløpet av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2006)

Bondalselva ligger i indre fjordstrøk på Sunnmøre og har utløp ved Sæbø i Hjørundfjord, der fjorden deler seg i Norangsfjorden mot vest og Storfjorden mot sør.

Nedbørfeltet, som er omgitt av høye fjell, ligger i den skarpe overgangen mellom høye alpine fjell og dype daler og fjorder, men dalsidene her er noe slakere enn lenger nord. Mektige avsetninger fyller dalbunnen og dalsidene flere steder. Dette er i hovedsak morene- og skredavsetninger, og marine avsetninger i nedre del. Elva har gjennom årene tilført ytterligere materiale fra bre- og skredavsetninger, men den har også modellert videre i øvre lag av avsetningene.

Øverst i hoveddalen ligger Videtjørn, et lite, sirkelrundt vann 261 moh, omgitt av myr og dyrket mark. Herfra renner først Videtjørnelva, senere kalt Bondalselva, i nordøstlig retning til utløpet. Tre store sidevassdrag, gjennom Frølandsdalen i nord, og Kvistaddalen og Rognestøyldalen i sør, slutter seg til hovedelva i dalbunnen.

Hovedelva er kjent som en god lakseelv.

Riksveien og elva følger den vide, flate og til dels sterkt kulturpåvirkede hoveddalen.

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Ørsta
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 097.1Z
Areal: 90 km²
Største vann: Tverradalsvatnet: 0,2 km², 792 moh.
Høydenivå: 1542 - 0 moh