Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

012/30 Muggedøla

Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Begna i Drammensvassdraget. Vassdraget er behandlet sammen med nabovassdragene Liaåni, Hølera og Urula og vurdert samlet. Vassdragets mange vann, elver og myrer er sentrale deler av et svakt kupert landskap med mye skog. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder. Restfelt mellom sterkt vannkraftutbygde områder.

Muggedøla er et lite vassdrag rett sør for Hølera som drenerer skogs- og myrterreng. Muggedøla grenser til vassdragene Hølera og Urula. Det går vei fra Hedalen inn til de øvre deler av Muggedalen, og her er det en del hytter.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Sør-Aurdal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 012.H4Z
Areal:  80 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Urdevatnet: 0,4 km², 640 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1040 - ca 190 moh