Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/35 Åfåtgrovi

Vernegrunnlag: Urørthet. Sørlig, lite sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Elveløpet går i fossestryk og er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap i høyfjellet nær vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet. Utfyller nasjonalpark ned til Ottaelva.

Åfåtgrovi er sidevassdrag til Øvre Otta. Nedbørfeltet som ligger mellom Glitra og Måråi, binder disse sammen til en helhet som mot vest grenser til Stryn, drenerer til Otta i Heimdalsvatnet.

Elva faller forholdsvis bratt ned mot Ottas dalbunn. Den nederste km går gjennom myrområder. Berggrunnen består hovedsakelig av ulike typer næringsfattige gneiser. Ved innløpet i Heimdalsvatnet er det lagt opp en vifte. Nedre del har fattig myr og fjellbjørkeskog, mens øvre del er dominert av alpine naturtyper. Feltet er del av et viktig vinterbeiteområde for en villreinstamme som holder til i området.

De store fjellområdene som feltet er en del av, er vurdert å ha nasjonal verdi. Verdien er knyttet til landskapsopplevelse og preget av urørt natur.

Åfåtgrovi er blant de få gjenværende vassdrag med et vesentlig urørt preg i vannskilleområdet mellom Østlandet og Vestlandet.

85 % av nedbørfeltet ligger mer enn 1 km fra nærmeste inngrep. De store fjellområdene er vurdert å ha nasjonal verdi knyttet til urørt natur og landskapsopplevelse. I kulturhistorisk sammenheng gis vassdragene til Øvre Otta som helhet høyeste verneverdi.

Mer informasjon:

002-13,32,33,34,35 Vassdr øvre Otta, St.prp. nr 75 2003-04 

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Skjåk
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr: 002.DHJ6Z
Areal: 6 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Åfåttjørnin: 0,2 km², 1257 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1532 - 860 moh