Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

012/25 Skakadalsåni

Vernegrunnlag: Sørlig innløp til Vangsmjøsa til øvre Begna i Drammensvassdraget. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap med høye fjellområder og med dal preget av seterdrift. Elveløpsformer, geomorfologi og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers godt vannkraftutbygget område.

Elva går i fossestryk flere steder. Foto er tatt nedenfor Øyestølen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Skakadalsåni ligger sørøst for 12/27 Rudøla, men den starter i de samme fjelltraktene på vannskillet mot Lærdalsvassdraget. Elva renner i en u-formet seterdal og ender i Vangsmjøsa ved Grindaheim. Berggrunnen består av leirskifre som stedvis gir opphav til en spennende flora. Dalen er hovedsakelig kledd med fjellbjørkeskog som går opp til Bergestølane. Skoggrensen er bestemt av beiting og hogst; også i dag er vegetasjonen preget av beitevirksomhet. Flere steder langs elva er bjørkeskogen frodigere, med innslag av tyrihjelm, mjødurt og store bregner.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Vang
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 012.P2Z
Areal: 67 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Ursdalstjernet: 0,4 km², 1410 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1724 - 466 moh