Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/24 Grimsa

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til Folla, et vestlig sidevassdrag til øvre del av Glåma i Glommavassdraget. Vassdraget er sentrale deler av et variert landskap med store sammenhengende fjellområder og en kontrastrik fjelldal. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Grimsa. (Foto: Sylvia Smith-Meyer)

Grimsa kommer fra fjellstrøkene mellom Dovrefjell og Rondane og munner ut i Folla 10 km sør for Folldal sentrum. Elva renner gjennom et naturskjønt dalføre nord for Rondane.  Haverdalsåni utgjør den største sidegrenen. Elva renner med relativt jevnt fall helt ned til samløpet med Folla. De høyereliggende delene av feltet består av slake vidder med store avrundete fjellformer. Den vide hoveddalen går i retning øst-vest og samler opp dype og trange nord-sørgående sidedaler. Høyfjell og fjellbjørkeskog dominerer, bare 10 % av arealet er dekket av furu som eneste bartre.

Naturfaglig har Grimsa kvaliteter som er helt spesielle. Grimsmoen ved utløpet til Folla utgjør en av de mektigste grus- og sandavsetningene i landet. Noen av Grimsdalens vegetasjonssamfunn har flere sjeldne og kalkkrevende planter av internasjonal verdi. Selve elva har et høyt kalkinnhold, og det medfører relativt høy produksjon av insektlarver og andre næringsdyr for fisk.

Kulturminnene i Gimsdalen har stor verdi, da de ligger i et kultur- og naturlandskap som er lite påvirket av større, moderne inngrep.

Nedbørfeltet er av svært stor betydning for jakt og er viktig for villreinbestanden i fjellet. Ca. 47 km2 av nedbørfeltets sørvestre deler ligger innenfor Rondane nasjonalpark. Grimsdalen danner sammen med Rondane nasjonalpark, Atnadalen og Dovrefjell et større, sammenhengende område for natur- og friluftsliv. Bomvei går fra Dovre gjennom Grimsdalen til riksveien mellom Folldal og Atna som krysser nedre del av nedbørfeltet.

Fakta

Fylker: Innlandet
Kommune: Dovre, Folldal, Alvdal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 002.M4Z
Areal:  541 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Storvatnet: 0,6 km², 1223 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1858 - 665 moh