Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/12 Ostri med Tundra

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Ostri er vestlig sideelv til Øvre Otta som drenerer den nordøstlige delen av Breheimen og grenser til Jostedalsbreen i vest. Den største sideelva, Tundra, renner parallelt med hovedelva sørøst for denne og renner ut i Ostri ca. 2 km før utløpet i Otta ved Dønfoss bru. 

Bråtådalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug. 2007)

Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma.  Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert landskap med høyfjell og markert dal, mot vannskillet mellom Østlandet og Vestlandet. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Urørthet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Store deler av nedbørfeltet er omkranset av høye fjell med breer. Hovedelva renner ned gjennom Mysubyttdalen til Liavatn ved Sotaseter. Ostri ned til Liavatnet renner gjennom vilt og til dels vegetasjonsløst terreng i øvre del, mens nedre del er skogkledt. Elva er en viktig del av landskapet.

De store landskapskontrastene, fra furuskoger og setergrender til høyfjell og breer, samtidig som særlig de øvre delene har et urørt preg, gjør feltet opplevelsesrikt for fotturister. Sotaseter er et av de vanligste utgangspunktene østfra for fotturer i Breheimen og Jostedalen. Flere av setrene i Tundradalen og Ostridalen er godt bevarte. En viktig driftevei fra Stryn gjennom Raudalen gikk over Bråtååsen og gjennom Bråtågrenda. Andre gamle ferdselsveier fra Vestlandet kom ned Ostridalen, og både i Bråtågrenda og ved Tundradalssetra står gamle utliggerbruer.

 

Fakta

Fylke: Innlandet, Vestland
Kommune: Skjåk, Luster
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.DHEZ
Areal: 474 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Liavatnet: 2,6 km², 733 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 2088 - ca 445 moh