Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/11 Skjøli

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Skjøli er et vestlig sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma, og ligger nord for Bøvri. 

Terrasser i øvre del av nedbørfeltet. (Foto: Jon Arne Eie)

Vassdraget har utspring fra et lite vann på vannskillet mot vest, og renner nordøstover til den ender i Otta ved Sjåk.

Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert landskap med høyfjell og markert dal. Elveløpsformer med tilhørende aktivt fluvialt system, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.Viktig for friluftslivet. Urørthet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Nedbørfeltet er svært lite preget av menneskelig virksomhet. Det er bare anlagt stølsvei inn til Heimste Lundadalsseter en mils vei innover dalen. I de aller nederste delene er det noe jordbruksaktivitet.

Fakta

Fylke: Innlandet, Vestland
Kommune: Lom, Skjåk, Luster
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.DHDZ
Areal: 191 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Lundadalsvatnet: 1,8 km², 1149 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 2171 - 380 moh