Publisert 20.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

Overvåkning

Det utarbeides regionale programmer for overvåking av tilstanden for å sikre en enhetlig og omfattende oversikt over vanntilstanden i nedbørfeltet. Overvåkingen omfatter overflatevann, grunnvann og beskyttede områder.

Tre typer overvåking

Den langsiktige overvåkingen skal:

  • supplere og validere vurderingen av påvirkninger
  • gi grunnlaget for effektive overvåkingsprogram i framtiden
  • vurdere trender i naturlige forhold
  • vurdere trender som følge av menneskelig aktivitet.


Den tiltaksorienterte overvåkingen skal:

  • fastsette status til vannforekomster som er i fare for ikke nå miljømål
  • vurdere endringer i tilstanden til som følge av tiltak


Problemkartleggingen skal utføres:

  • dersom årsaken til eventuelle overskridelser er ukjent
  • dersom den langsiktige overvåkingen tyder på at miljømålet ikke blir oppfylt og den tiltaksorienterte overvåkingen ikke allerede er etablert med sikte på å finne årsaken til dette
  • for å fastslå omfanget og konsekvensene av forurensingsuhell..


Nasjonal overvåkingsgruppe


Det er opprettet en arbeidsgruppe under direktoratsgruppen som skal utrede hvordan overvåkingskravene i direktivet kan implementeres på best mulig måte i forhold til faglig kvalitet og kostnadseffektivitet. NVE er representert i denne gruppen.

Fakta

Den økologiske tilstanden i overflatevann skal overvåkes. Dette inkluderer vannstand eller vannføring i den grad det er relevant for økologien.

For grunnvann skal kjemisk og kvantitativ tilstand overvåkes.

NVE er nasjonal faginstans for hydrologi. Hydrologiske målinger er avgjørende for vurdering av miljøtilstanden i vassdragene.