Publisert 20.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

Forhold til sektorlover

Vannforskriften endrer ikke NVEs ansvar for lovverk og tilhørende virkemidler. Revisjoner av konsesjonsvilkår vil være et av flere virkemidler for å vurdere miljøforbedrende tiltak i regulerte vassdrag, som blir foreslått i de regionale forvaltningsplanene i henhold til vannforskriften.

Regional forvaltningsplaner og forholdet til revisjon
Vannforskriften legger opp til at vedtatte forvaltningsplaner skal rulleres hvert sjette år i tre perioder. Hovedtyngden av vilkårsrevisjoner vil komme i årene frem mot 2022. Dette innebærer at prosesser som gjelder revisjoner og vannforvaltningsplaner vil skje samtidig. Arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkår og arbeidet med forvaltningsplanene vil gjensidig påvirke hverandre. Dersom det allerede er gjennomført en vilkårsrevisjon i vassdraget, er det naturlig at de nye revisjonsvilkårene legges inn som en forutsetning i tiltaksprogrammet. Hvis det samtidig pågår en revisjon i vassdraget, bør disse prosessene samordnes i den grad det er hensiktsmessig.

 

NVE og Miljødirektoratet har i samarbeid foretatt en nasjonal gjennomgang av alle konsesjoner som kan revideres frem mot 2022, NVE-rapport 2013:49. Arbeidet resulterte i en nasjonal prioriteringsliste over vassdrag/konsesjoner der tiltak som kan innebære redusert kraftproduksjon kan være aktuelt fordi potensialet for en miljøforbedring er vurdert som stort.

I de fleste forvaltningsplanene som foreligger i 2015 er rapporten lagt til grunn, men det er også foreslått å prioritere flere andre vassdrag. I enkelte av planene er det foreslått å kalle inn noen eldre vannkraftanlegg som mangler konsesjon til behandling. NVE har i sine høringsuttalelser krevd at endringer fra den nasjonale prioriteringen er tilstrekkelig begrunnet i samsvar med de nasjonale føringene fra Klima og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet, (sette inn lenke her?). Den regionale begrunnelsen vil kunne gi viktige innspill til revisjonen om hva som er de lokale utfordringene og de lokale ønskene for vassdraget.


Den regionale forvaltningsplanen har status som fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven. Planen skal vedtas i fylkestinget og godkjennes av Klima og miljødepartementet i samarbeid med berørte departementer.

I forvaltningsplanene skal sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) endelig fastsettes og miljømålene for disse utredes. Miljømålene skal fastsettes med bakgrunn i dagens miljøtilstand og effekten av realistiske, avbøtende tiltak. Dersom det gjøres grundigere utredninger som del av enkeltsaksbehandling etter sektorlovgivningen, eksempelvis ved en revisjon av eksisterende konsesjonsvilkår, kan det tenkes at miljømålene bør justeres som resultat av dette.

Etter at den regionale forvaltningsplanen er vedtatt i fylkestinget og fastsatt nasjonalt, vil den være retningsgivende, men ikke bindende for sektorenes videre arbeid med å forvalte vannressursene. Pålegg om avbøtende tiltak må vedtas etter sektorlovene. Avvik fra planene må rapporteres i neste runde forvaltningsplaner.

NVEs oppgaver når det gjelder vannforskriften - oppfølging av forvaltningsplaner.

Brev fra konsesjonsavdelingen til vannregionmyndighetene 13.4.2011 med presisering av hvordan bl.a. revisjonssaker skal følges opp.

Oversikt over en del sentrale juridiske virkemidler i vassdragslovgivningen.

Rapport 2013:49, Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering.

Brev om vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon - nasjonale føringer. Fra OED og KMD 24.01.2014