Publisert 20.02.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

Sterkt modifisert vannforekomst

En sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) er så påvirket av et fysisk inngrep at miljømålet for naturlige vannforekomster ikke kan oppnås.

Kandidater til SMVF
Som del av karakteriseringen kan vannforekomster pekes ut som kandidater til sterkt modifiserte. Utpekingen skjer på grunnlag av kriterier som inkluderer lavvannføringer, reguleringsgrad og arealbetraktninger.

Egne miljømål
Miljømålet for SMVF betegnes som "godt økologisk potensial" (GØP). GØP er den beste økologiske tilstand man kan oppnå samtidig med at hensikten (for eksempel kraftproduksjon) med inngrepet ikke blir betydelig berørt. I betegnelsen SMVF ligger aksept for at også andre forhold enn økologi er viktig for samfunnet. Det må gjøres en avveining mellom økologiske forhold og bruk av vannet til energiproduksjon, flomdemping, samferdsel etc. Dette gjelder bare ved fysiske inngrep. Det finnes ikke samme aksepten for forurensende aktiviteter, hverken i sterkt modifiserte eller naturlige vannforekomster.  

Noen grunnprinsipper for fastsetting av miljømål for SMVF:

 • Det tas utgangspunkt i dagens miljøtilstand i vannforekomsten.
 • Realismen i mulige avbøtende tiltak skal vurderes. Tiltakene skal ikke ha betydelig negativ innvirkning på vannbruken (for eksempel kraftproduksjon eller flomdempning) eller ha negative miljøkonsekvenser i et større perspektiv.
 • Miljømålet beskrives som tilstanden etter at realistiske tiltak har virket.
 • Dersom alle realistiske tiltak er gjennomført, kan dagens tilstand beskrives som miljømålet.  
 • Miljømålene skal settes ut i fra lokale forhold for hver vannforekomst.
 • Indikatorer og kvalitetsparametere vil bli brukt i den grad eksisterende kunnskap gjør det mulig.

Endelig utpeking av SMVF
Som ledd i prosessen med å fastsette miljømålene, skal vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget beslutte om vannforekomsten er sterkt modifisert eller naturlig. Dette skal vurderes hvert sjette år.

Dersom det er tvil om vannforekomsten skal anses som sterkt modifisert, skal miljømålet "godt økologisk potensial" sammenlignes med "god økologisk tilstand". Dersom GØP er miljømessig dårligere enn "god økologisk tilstand", er vannforekomsten sterkt modifisert.

Unntak fra miljømålet GØP
  
Konsesjon til eldre vassdragsreguleringer ble i en del tilfeller gitt uten krav om minstevannføring. Dette har medført tørrlagte elve- og bekkestrekninger. Bruk av unntaksmulighetene "tidsutsettelse" og "mindre strenge miljømål" kan være alternativer for disse vannforekomstene.  

Fakta

Sterkt modifisert vannforekomst

 • egen kategori
 • grunnet fysisk inngrep
 • lokalspesifikke miljømål
 • miljømål avhengig av avbøtende tiltak
 • nytten ved inngrepet vurderes