Publisert 22.06.2023 , sist oppdatert 05.10.2023

Høring på forslag til ny forskrift om energiutredninger (avsluttet)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette forslag til ny forskrift om energiutredninger på høring. Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf. også utredningsinstruksen. 

Høringsdokumentet finnes her: NVE Høringsdokument 1/2023

Vi ber om at kommentarer til dette forslaget sendes til NVE innen 22.09.2023.

Elektronisk oversendelse til nve@nve.no foretrekkes, og bør merkes med 202309886 i emnefeltet. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser normalt publiseres. 

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle behov for å gjøre endringer i forslaget. Det tas sikte på at forskriften vedtas høsten 2023, med ikrafttredelse fra 01.01.2024. 

Vi inviterer til møte om ny forskrift den 27. september. Den nye forskriften vil gjennomgås, og det vil være fokus på hvordan PlanNett kan videreutvikles for å ivareta kravene i ny forskrift. Det vil også være anledning til å presentere sine høringsinnspill. Påmelding

Bakgrunn for forslagene

For å redusere tiden det tar å bygge ut nett, understreket Strømnettutvalget i sin rapport «NOU 2022:6 Nett i tide - om utviklingen av strømnettet» viktigheten av bedre planprosesser for nettutviklingen. Dette innebærer gode utredinger i tidlig fase, med tilstrekkelig involvering av berørte aktører.

Kraftsystemutredningene, som er regulert i forskrift om energiutredninger, gir en samlet oversikt over utredninger og de fremtidige planene til nettselskapene. Dagens format på kraftsystemutredningene gjør at disse er vanskelig tilgjengelig, og at disse raskt kan bli udatert.

NVE har derfor etablert plattformen plannett.nve.no. Denne plattformen legger til rette for en digitalisering av nettutviklingsplanene. Videre åpner plattformen opp for mer enhetlige og oppdaterte nettutredninger, og bedre informasjon ut til berørte aktører. Innmelding av utredninger og tiltak i PlanNett er i dag frivillig for nettselskapene. For å kunne stille krav til rapportering i PlanNett, involvering av berørte aktører og innhold i utredningene, er det behov for å endre forskrift om energiutredninger.

Oppsummering av høringsforslaget

NVE foreslår at gjeldende forskrift om energiutredninger erstattes med ny forskrift.

I forslaget til ny forskrift legges det til rette for innmelding av nettutredninger gjennom PlanNett, som erstatning for kraftsystemutredningene i dagens format. NVE foreslår samtidig bestemmelser som skal sikre en mer standardisert nettutviklingsprosess, basert på innmelding av effektprognoser, områdestudier, konseptvalgutredninger og tiltak. Det foreslås også at hver enkelt netteier i regional- og transmisjonsnettet selv skal være ansvarlig for å utarbeide og melde inn nettutredninger for eget nett.

Vi ønsker spesielt innspill på de foreslåtte kravene til møtevirksomhet og involvering, avgrensning av hvilke nettiltak som skal meldes inn til PlanNett, hvilke nettselskap som skal ha rollen som nettutviklingskoordinatorer og koordineringsområder. Vi setter for øvrig stor pris på andre innspill dere måtte ha.

Kontakt

Ane Torvanger Brunvoll, atbr@nve.no, 97 77 90 89

Christer Heen Skotland, chsk@nve.no, 97 54 54 50

 

Høringsfristen er nå gått ut og vi går gjennom innspillene. Høringsinnspillene vil legges ut på Einnsyn