Publisert 26.08.2022

Høring av forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid

På vegne av Olje- og energidepartementet sender Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut forslag til forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid på høring.

NVE foreslår i høringsdokumentet at det vedtas ny forskrift om fordeling, beregning og innkreving av sektoravgift til dekning av NVEs kostnader med miljøtilsyn med vassdragstiltak, miljøtilsyn med energianlegg, tilsyn med drift, vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg, og tilsyn med fjernvarmeanlegg. NVE foreslår også å oppheve gebyrbestemmelsen i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IKvassdrag) § 12.

NVE tar sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2023.

Høringsdokumentet kan lastes ned fra www.nve.no: NVE Høringsdokument 2/22 Forskrift om sektoravgift for dekning av kostander til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid, og høringsfristen er 7. oktober 2022.

Innspill skal fortrinnsvis sendes elektronisk: uttalelse@nve.no. Innspill kan også sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Høringsinnspill skal merkes med «Høringsuttalelse» og saksnummer: 202117901.

Kontaktpersoner:

Matilde Anker, (man@nve.no) tlf: 928 29 682

Elisabeth Bruusgaard, (ebr@nve.no) tlf: 917 11 605