Publisert 26.08.2022 , sist oppdatert 27.01.2023

Høring – forslag om endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter (avsluttet)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår endringer i økodesignforskriften og i energimerkeforskriften for produkter. Forslaget er nå på høring. Høringsfristen er 15. oktober 2021.

NVE  foreslår å gjennomføre to EU-forordninger i norsk rett (forordning (EU) 2021/340 og forordning (EU) 2021/341). De to forordningene endrer flere allerede vedtatte økodesignforordninger og energimerkeforordninger. Vi foreslår også å ta inn referanser i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter til tre forordninger som retter visse språkversjoner av en vedtatt økodesignforordning og av flere energimerkeforordninger (forordning (EU) 2020/1059, forordning (EU) 2020/987 og forordning (EU) 2020/1000).

Endringene og rettelsene som følger av forordningene skal gjøre regelverket mer presist. De skal også bidra til bedre sammenheng mellom økodesignregelverket og regelverket for energimerking av produkter.

En nærmere gjennomgang av forslaget, finner du i høringsdokument nr. 1 2021: Forslag til endring i økodesignforskriften
og energimerkeforskriften for produkter 

Høringsinnspill sendes elektronisk til nve@nve.no. Merk svaret med referansenummer 202104323.

NVE tar sikte på å vedta endringene så raskt som mulig etter gjennomført høring, men dette forutsetter at de aktuelle forordningene er tatt inn i EØS-avtalen.

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til:
Erlend Sandnes, seniorrådgiver
mobil: 95 93 94 22

Ingvill Sjøvold Nilsen, overingeniør
telefon: 22 95 91 28