Publisert 01.04.2020 , sist oppdatert 06.06.2023

Høring om endringer i kraftberedskapsforskriften (avsluttet)

Sikkerhetsmyndighetene har i flere år pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Kraftforsyningen og kritisk infrastruktur mer generelt, blir ofte trukket frem. Det ble i 2018 gjort endringer i kraftberedskapsforskriften § 6-7 om personkontroll for å heve personellsikkerheten hos KBO-enhetene.

Kraftberedskapsforskriften (forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen av 7.12.2012 nr. 1157) gjelder både for nettvirksomhet og all kraftproduksjon: vannkraft, varmekraft, vindkraft og fjernvarme. Forskriften skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes sikkert og effektivt ved ekstraordinære situasjoner.

NVE foreslår endringer

Formålet med forslaget er å bedre kunne håndtere innsiderisikoen i kraftsektoren ved å innføre krav om gjennomføring av personkontroll med bruk av politiattest.

NVE foreslår endringer i forskriften på følgende to områder:

  • Sikkerhetsmessig personkontroll
  • Restriksjoner for adgang til steder og områder

 

Høringen er avsluttet

Frist for å komme med innspill til høringsforslaget var, etter utsettelse, 1. juni. 2020.

NVE vil takke alle som har kommet med innspill til høringsforslaget. Høring er en viktig del av å utvikle et regelverk slik at det blir relevant, dekkende og praktisk mulig å etterleve. Vi har fått mange innspill og tilbakemeldinger som vi vil se på nå i det videre arbeidet med å ferdigstille forskriften.

Av høringsnotatet fremgikk det at planlagt vedtakelse og ikrafttredelse av endringene var 1. juli 2020. NVE ser at det er behov for mer tid til å bearbeide forslaget. Endringsforslaget vil altså ikke tre i kraft 1. juli 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt.

Last ned høringsdokumentet og les mer om endringsforslaget her.

NVE har forståelse for at den pågående situasjonen med Covid-19 for de fleste høringsinstanser innebærer en annen arbeidshverdag enn normalt.
Dersom det skulle være behov for utsatt høringsfrist, ber vi derfor om at dere tar kontakt. Spørsmål om utsatt høringsfrist kan sendes til idms@nve.no.

Kort om forslaget

Vi foreslår at politiattest skal kreves:

  • Ved nyansettelser av personer som skal ha tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 eller 3
  • Før eksternt personell gis selvstendig tilgang til anlegg, system eller annet i klasse 2 eller 3

I tillegg foreslår vi at KBO-enhetene, basert på egen risikovurdering, kan bruke politiattest også når eksternt personell holdes under oppsyn ved tilgang til anlegg, system og annet i klasse 2 og 3.

Rekkevidden til bestemmelsen om personkontroll utvides på tre områder i forhold til gjeldende rett og forslaget i oppsummeringsdokumentet (NVE-rapport 92/2018):

  • Omfatter eksternt personell i større grad enn tidligere
  • Fra risikobasert til obligatorisk krav
  • Krav om bruk av politiattest også for klasse 2


Endringene i § 5-11 om restriksjoner for adgang til steder og områder gjøres primært for å sørge for konsistens mellom bestemmelsene.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Eldri Holo,

tlf. 22 95 92 60/ 970 96 895