Utfordrende vannsituasjon for settefiskanlegg i deler av Norge - NVE

Kaldt og tørt vær fører til at mange settefiskanlegg er i ferd med å nærme seg laveste tillatte vannstand i vannkildene sine. Nå er det mange aktører som ønsker å få dispensasjon fra manøvreringsreglementet i en begrenset periode. NVE forventer at selskapene følger nøye med på situasjonen i egen vannkilde og tar nødvendige grep før situasjonen blir alvorlig.

Kaldt og tørt vær byr på utfordringer for anlegg med behov for jevnt vannuttak. Foto:NVE

Et settefiskanlegg skal planlegge driften ut fra tilsig i tørrår og skal ha et magasin eller reservevannkilde for å sikre stabil vanntilgang gjennom langvarige tørkeperioder. For at NVE skal kunne gi en midlertidig tillatelse til å fravike konsesjonen, må selskapet dokumentere at de har holdt seg innenfor konsesjonsvilkårene. Det må også legges frem en plan for hvordan selskapet har tenkt å håndtere situasjonen fremover. 

NVE er bekymret

NVE forventer at eiere følger nøye med på situasjonen i egen vannkilde og tar nødvendige grep for å redusere vannuttaket fra vassdraget, slik at anlegget driftes i tråd med tillatelsene NVE har gitt. 

– Vi ser med bekymring på at flere anlegg gjentatte ganger kommer i en situasjon der vannressursen blir for knapp i tørre perioder. Produksjonsplanleggingen ser ut til å være for optimistisk når det gjelder tilgang på ferskvann, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen. 

Følger opp med kontroller

NVE følger nøye med på situasjonen og minner om at anleggene skal overholde de krav som er satt i medhold av vassdragslovgivningen. Eier må ha kontroll på tilgjengelig vannvolum og innføre vannbesparende tiltak eller andre nødvendige grep tidlig nok. 

NVEs miljøtilsyn følger opp settefiskanleggene med kontroller. Da etterspør NVE data som skal dokumentere at anlegget driftes i tråd med tillatelsen, det vil si data for vannuttak, magasinvannstand og minstevannføring. Er det avvik fra gitte krav kan dette følges opp med ulike reaksjoner, for eksempel pålegg om retting eller overtredelsesgebyr, avhengig av alvorlighetsgrad. NVE forventer at eier av anlegget tar kontakt med NVE ved kritiske perioder som kan føre til brudd på konsesjonsvilkårene.