Publisert 18.03.2020

NVE følger kraftforsyningen og innfører tiltak for å bedre beredskapen ytterligere

NVE har ikke fått rapporter på at evnen til å opprettholde nasjonal kraftforsyning er truet av virusutbruddet. Situasjonen kan endre seg hvis andre forhold oppstår, for eksempel uvær. På nve.no er det opprettet egne sider om situasjonen. NVE har også varslet at vi vil inkludere kraftbørsen Nord Pool i beredskapsarbeidet.

Basert på rapporter fra Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) vurderer NVE at kraftforsyningen håndterer korona-situasjonen bra.

- Det er godt å se at de strukturene vi har satt opp i kraftforsyningen for å håndtere krevende situasjoner, fungerer. Vi opplever at selskapene opptrer profesjonelt og at aktørene forstår betydningen av å stille opp på denne dugnaden. Samarbeidet mellom aktørene er godt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.    

- Situasjonen kan endre seg dersom det blir utfordrende vær og store behov for feilrettinger. Enkelte aktører har pekt på noen utfordringer, og vi er i løpende dialog med om hvordan disse problemstillingene bør løses, sier Lund.

Samhandling med KBO-enhetene

NVE mottar mange spørsmål fra KBO-enhetene angående smitte-testing, prioritet til barnepass og karantenebestemmelsene. Flere virksomheter rapporterer om anstrengt bemanningssituasjon på grunn av karantener og bekymringer om ressurstilgang fra eksterne aktører som følge av karantenebestemmelser og reiserestriksjoner.  

NVE følger opp KBO-enhetene fortløpende, basert på jevnlige rapporter. I tillegg samler vi nå relevant informasjon på nve.no for å ivareta både KBO og resten av kraftforsyningen sine behov for informasjon om blant annet testing og karanteneregler.

Her har vi samlet all informasjon om koronavirus og kraftsituasjonen
(Her vil vi fortløpende legge til relevant informasjon)

Foreslår Nord Pool som del av kraftforsyningsberedskapen

NVE foreslår at Nord Pool blir en del av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Den jobben Nord Pool gjør med å sette pris og volum som gir likevekt mellom tilbud og etterspørsel av kraft, er viktig for systemdriften, og Nord Pool har derfor en nøkkelrolle i det nordiske kraftmarkedet.

- I det norske kraftsystemet er markedsplassen svært viktig. NVE har i dag varslet Nord Pool om at vi legger opp til å utpeke selskapet som KBO-enhet. Det betyr at Nord Pool framover formelt blir en del av beredskapsarbeidet i kraftforsyningen. Nord Pool vil da inngå i vurderingen av om det er nok ressurser til å håndtere ekstraordinære situasjoner selv ved større fravær. Vi tar sikte på at vedtaket treffes raskt, sier Lund.

At Nord Pool blir en del av KBO innebærer at de får en del rettigheter og plikter under krav i kraftberedskapsforskriften, som sørger for en bedre beredskap. De vil også få informasjon fra NVE og Olje- og energidepartementet i beredskapssituasjoner og plikt til å rapportere tilstanden til NVE i likhet med andre KBO-enheter.