Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE skal, i tråd med kraftberedskapsforskriften, lede landets kraftforsyning dersom situasjonen blir svært alvorlig. For dette formål er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme.

Alle enheter i KBO har en selvstendig plikt til å sørge for effektiv sikring og beredskap og iverksette tiltak for å forebygge, begrense og håndtere virkningene av ekstraordinære situasjoner. Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig effektive nivå, av de som har ansvaret til daglig og med minst mulig endringer i forhold til ordinær organisering av virksomhetene.

Leder for enhet i KBO har beredskapsansvaret. Enheten skal utpeke en beredskapsleder. Beredskapslederen skal sørge for nødvendig planlegging og utøvelse av beredskapsarbeidet, herunder etablere og vedlikeholde kontakter med myndigheter og relevante enheter i KBO. Alle enheter i KBO skal ha en beredskapskoordinator. Beredskapskoordinatoren er enhetens administrative kontaktledd mot NVE.

NVE setter rammer, gir veiledning, tilrettelegger øvelser og fører tilsyn med alle selskaper innen KBO.

I ekstraordinære situasjoner kan det være behov for samarbeid på lokalt eller regionalt nivå, eller også iverksetting av vedtak og styring knyttet til effektiv krisehåndtering fra sentralt nivå.

KBO skal kunne løse oppgaver i fred ved skade på kraftanlegg som følge av naturgitte forhold, teknisk svikt, terror- eller sabotasjeaksjoner, samt i forbindelse med rasjonering etter energiloven.

Når KBO ved krigsberedskap overtar ansvaret for landets kraftforsyning, plikter alle kraftforsyningsenheter å rette seg etter direktiver fra overordnet myndighet i KBO. Dette medfører ingen endring i selskapenes eierforhold. Det enkelte selskap er ansvarlig for egen drift og skal sørge for at produksjons- og fordelingssystemet er i best mulig stand.

For disse formål skal KBO forberede, etablere og opprettholde en struktur som gir alle relevante ledd i kraftforsyningen oppgaver og ansvar for effektivt å kunne håndtere ekstraordinære situasjoner i kraftforsyningen med tilhørende vassdragsanlegg.

Kraftforsyningens sentrale ledelse (KSL)
KSL består av beredskapsmyndigheten (NVE) og systemansvarlig (Statnett). Vassdrags- og energidirektøren eller den han bemyndiger leder KBO.

Lokalt nivå
Produsenter av kraft og fjernvarme, nettselskap og vassdragsregulanter.

Kraftforsyningen i Norge er delt inn i 13 distrikter med en formelt oppnevnt distriktssjef for hvert distrikt. Distriktssjefen oppnevnes av Norges vassdrags- og energidirektør.