Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 10.08.2021

Beredskapssamarbeid

NVEs samarbeid om kraftforsyningsberedskap omfatter både andre offentlige etater, samt nordiske og europeiske aktører. Under følger en oversikt over noen av de viktigste.

Europeisk beredskapssamarbeid

Kraftforsyningsberedskap i Europa er for Norges del organisert gjennom EØS-avtalen

I Europa legges det stor vekt på god forsyningssikkerhet for elektrisitet, olje og gass. Det utarbeides felles regelverk i form av direktiver, forordninger og nettkoder. Det meste er EØS-relevant. Etter en egen godkjenningsprosess tas disse inn i norsk lovgivning. Det overordnete europeiske samarbeidsorganer for energi er DG Energi (Direction Générale Énergie). Denne avdelingen i Kommisjonen er ansvarlig for EUs energipolitikk.

Innenfor området elektrisitet er European Network of Transmission System Operators for Electricity ENTSO-E en medlemsorganisasjon for systemoperatører. Statnett er medlem fra Norge. ENTSO-E arbeider blant annet med utforming av nettkoder, regionalt samarbeid gjennom Regional Security Coordination Initiatives (RSCIs), sikring og utvikling av kraftforsyningssystemet samt risikovurderinger og bredskapsplanlegging.

Nordisk beredskapssamarbeid

Nordisk Elberedskapsforum (NordBER)

NordBER er et samarbeid mellom beredskapsmyndigheter og systemansvarlige selskaper i Norden om beredskap og krisehåndtering innen kraftforsyningen. Samarbeidet har bakgrunn i et uttrykt ønske fra nordiske energiministre om forpliktende og samordnet arbeid for å sikre forsyningssikkerheten i Norden. Kraftnettene i de nordiske landene er sammenknyttet og drives som ett sammenhengende system. På denne måten kan styrken og fleksibiliteten i det felles nordiske kraftsystemet utnyttes på beste måte, samtidig som det medfører en betydelig grad av gjensidig avhengighet. Island er likeverdig part i samarbeidet.

Nasjonalt beredskapssamarbeid

DSB
NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en egen samarbeidsavtale, sist revidert i februar 2011.

Tilsynsforum er et samarbeid mellom NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten er å tilrettelegge for rasjonell utnyttelse av de samlede tilsynsressursene i de to direktoratene, herunder planlegge, gjennomføre og kommunisere tilsynsvirksomheten på en måte som gjør at kraftbransjen får forståelse for det samlede tilsynet fra direktoratene. Forumet skal tilrettelegge for informasjonsdeling, ta opp viktige saker til drøfting, finne gode løsninger og angi retning for tilsynssamarbeidet.

Målet til tilsynsforumet er å utnytte samlede ressurser på en måte som tilrettelegger for mest mulig effektivt tilsynsarbeid fra DSB og NVE. Forumet skal også tilrettelegge for rasjonell tidsbruk hos energiselskapene og videreutvikle struktur og faglige innhold i tilsynene som gjennomføres av DSB og NVE.

Det er etablert en egen handlingsplan. Gjennom Tilsynsforum DSB - NVE skal direktoratene samarbeide om ulike aktiviteter, slik som samtidig tilsyn, tilsynskonferanse, utveksling av tilsynsplaner og felles tilsynsplaner.

Viktige aktiviteter som er planlagt er opplæring av direktoratenes tilsynsmedarbeidere i hverandres regelverk, hospitering på hverandres tilsyn, prosjekt for felles varsling ved hendelser, seminar med bransjerepresentanter og gjennomføring av samtidige tilsyn.

NSM
Norges vassdrags- og enerdirektorat (NVE) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en samarbeidsavtale for å styrke koordineringen og sikre at kompetanse og informasjon utnyttes best mulig. Samarbeidsavtalen er ment å danne en ramme og skape forutsigbarhet i samarbeidet mellom de to etatene.

Vedrørende informasjonssikkerhet arbeider beredskapsseksjonen tett sammen med både Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)   

Nasjonal kommmunikasjonsmyndighet
NVE samarbeider tett med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på en rekke områder, blant annet gjennom felles beredskapsøvelser.

 

Andre viktige beredskapsforum:

REN

REN eies av norsk kraftforsyning og utvikler verktøy og retningslinjer for å ivareta beste praksis innen prosjektering, montering, vedlikehold og drift av det elektriske nettet i Norge. REN arbeider innen områdene retningslinjer for bygging og drift, beredskap og FoU. REN leder prosjekter om optimal beredskap for transformatorer, GIS-anlegg og kabler. På vegne av bransjen har REN etablert et omfattende beredskapslager for sjøkabel. Gjennom tett samarbeid hjelper REN nettselskaper med å etterleve beredskapsforskriften på en kostnadseffektiv måte. REN administrerer en oversikt over beredskapsmateriell. Alt beredskapsmateriell som det er gitt statsstøtte til, skal være registrert hos REN Beredskap.