Publisert 06.06.2024

Vil skjerme mer informasjon om kraftsystemet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender på høring forslag om å endre kraftberedskapsforskriften slik at mer informasjon om kraftsystemet må skjermes fra offentligheten. Forslaget er å tilpasse regelverket bedre til den teknologiske utviklingen og til dagens trusselbilde.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Kraftberedskapsforskriften regulerer blant annet hva slags informasjon om kraftsystemet som skal skjermes og hva som kan være åpnet tilgjengelig.

- Norge er ett av verdens mest elektrifiserte land. Det har en rekke fordeler, men gjør oss også mer sårbare. Slutter kraftsystemet å fungere, slutter Norge å fungere, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVEs forslag innebærer blant annet at mer informasjon om komponenter i et anlegg skal skjermes. Det samme gjelder kart og tegninger om klassifiserte anlegg. Installasjoner som er synlige for det blotte øyet, kan være åpent tilgjengelige i for eksempel kart eller som illustrasjoner i en konsesjonssøknad. Også at en del informasjon om anlegg som er på planleggingsstadiet, foreslår NVE at unntas offentlighet. Dette inkluderer blant annet detaljer inne i kraftstasjoner og hvert enkelt anleggs betydning for kraftsystemet.

- Endringene i trusselbildet og den teknologiske utviklingen gjør at vi hele tiden må tenke gjennom hva i samfunnet som bør skjermes. Vi foreslår nå enkelte innstramminger i regelverket, slik at mer informasjon om kraftsystemet blir skjermet fra offentligheten, sier Lund.

Deler av endringene vi foreslår er rene innstramminger, andre deler er en tydeliggjøring av regelverket. Det har nok vært noe ulik praksis på dette området i kraftbransjen.

Et robust system, men ikke sikret for krig

Det meste av det norske kraftsystemet er synlig, enten det er ledninger, dammer eller produksjonsanlegg. Slik vil det være også i framtiden. Skulle vi skjult eller skjermet hele kraftsystemet, måtte de fleste anlegg vært lagt inne i fjell, og vi måtte innført en rekke fysiske sikringstiltak, og kanskje hatt beskyttelse fra Forsvaret. Slikt har vi valgt ikke å ha det i Norge. Innenfor de rammene som er, må vi likevel vurdere hva som kan og bør skjermes.

Det norske kraftsystemet skiller seg fra de fleste andre land i Europa ved at vi har en svært desentralisert produksjon og et godt nett. Mens mange andre land har dårligere nett og noen få, store kraftverk, har vi mer enn 1800 kraftstasjoner over hele landet, og kraftnett som sikrer tilføring av strøm fra flere retninger. Det betyr at systemet likevel er svært robust og tåler at en kraftlinjer eller kraftstasjoner slutter å virke. Det ser vi hvert eneste år når været slår ut kraftlinjer rundt om i landet vårt eller når kraftstasjoner må vedlikeholdes.

- Bygging av energianlegg, enten det er kraftproduksjon eller ledninger, skaper ofte mye engasjement. Folk ønsker informasjon om anlegg som påvirker dem. Det er forståelig, slik skal det være i et fritt og demokratisk land. Samtidig må vi skjerme informasjon om kraftsystemet som kan brukes til å ramme samfunnet vårt. Dette er en krevende balansegang, sier Lund.

Ønsker innspill

NVE ber om at kommentarer til forslaget sendes til NVE innen 1. september 2024.

Last ned høringsdokumentet her.

Kontakt

Jon-Martin Storm,
senior ingeniør IT- og OT-sikkerhet
Tlf: 
22 95 91 77
 

NVE pressevakt

Tlf: 489 97 667