Publisert 25.10.2023

NVE har gitt tillatelse til en ny kraftledning mellom Kristiansund og Averøy

NVE har gitt Mellom AS tillatelse til å bygge en 132 kV kraftledning mellom Rensvik transformatorstasjon i Kristiansund kommune og Engviklia i Averøy kommune i Møre og Romsdal.

Foto: NVE

Tillatelsen er gitt fordi dagens ledning er gammel og må erstattes. En ny ledning vil øke forsyningssikkerheten og overføringskapasiteten i regionen.  

Ledningen blir omtrent 13 km lang, og skal bygges i samme trasé som dagens 66 kV ledning, som skal rives. Ledningen skal bygges med H-master i kompositt. Ved fjordspennet over Bremsnesfjorden bygges spennbukker i stål. 

Ny ledning vil kreve en utvidelse av dagens ryddebelte på 8-10 m, og vil etter NVEs vurdering gi begrensede virkninger for miljø og samfunn. NVE har blant annet stilt vilkår om at Mellom må utarbeide en detaljplan for bygging og drift, og at deler av ledningsstrekningen må merkes med fugleavvisere for å redusere kollisjonsfare for fugl. Detaljplanen skal beskrive anleggsgjennomføring og istandsetting for å begrense påvirkning på myr.   

Kontakt

Randi Osen, seniorrådgiver
tlf. 22 95 92 74
  

Ingrid Myrtveit, seksjonssjef
tlf. 22 95 93 28