Løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet - NVE

NVE gjev Norway Royal Salmon AS løyve til regulering og uttak av vatn frå Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 200 l/s og gjennomsnittleg uttak over året på 150 l/s. Monsevatnet skal reguleres mellom 49 meter over havet og 48,5 meter over havet. Det planlagde settefiskanlegget vil produsere opptil 10 millioner smolt per år.

Det er sett krav om minstevassføring på 100 l/s fra Monsevatnet av hensyn til gyteområder for innsjøørret.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde settefiskanlegget på fastsette vilkår.

 

Les meir om saka her.