Publisert 21.12.2016 , sist oppdatert 22.12.2016

Ikkje løyve til Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk

NVE gjev ikkje Norsk Vannkraft AS løyve til å bygge Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane, grunna store negative konsekvensar for biologisk mangfald.

Kinsedal kraftverk var planlagt med ein forventa årleg produksjon på 15,45 GWh, og Kveken kraftverk med årleg produksjon på 16,5 GWh.

Grunngjevinga for avslaget er at kraftverka vil røre ved meir enn fire kilometer av en samanhengande bekkekløft vurdert som svært viktig, fosse-eng vurdert som viktig og fleire rødlisteartar. NVE kan ikkje sjå at det finnes realistiske avbøtande tiltak som reduserer ulempene for desse naturtypane og vasstilknytta rødlisteartar i tilstrekkeleg grad. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fremma motsegn til prosjekta grunna konflikt med nasjonale naturverdiar.

NVE meiner dei negative verknadene er større enn nytten av tiltaka, og gjev difor ikkje løyve til bygging av Kinsedal kraftverk og Kveken kraftverk.

Les meir om Kinsedal kraftverk

Les meir om Kveken kraftverk

 

Kontakpersonar:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Sakshandsamar Erlend Støle Hansen, tlf. 22 95 98 26