Høring av MTA for ny 420 kV kraftledning Snilldal-Surna - NVE

NVE har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Statnett SF for bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Snilldal og Surna.

Planen med tilhørende kart legges ut på forenklet høring til berørte kommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Uttalelser må sendes NVE innen 01.05.2016.

Uttalelser kan sendes inn ved e-post til nve@nve.no

eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.