Publisert 02.05.2024

NVE gir konsesjon til endringer i Mandals drikkevannsforsyning

De planlagte endringene på E39 gjør at det er behov for å legge om drikkevannsforsyningen i Mandal. NVE har derfor gitt Lindesnes kommune tillatelse til å overføre vann fra Møglandsvatn til Skadbergvatn. Det skal bidra til å sikre en fortsatt trygg drikkevannsforsyning til innbyggerne i kommunen.

Moslandvatn blir reservevannkilde (foto: NVE)

Den planlagte traséen for E39 gjennom Lindesnes gjør at Ommundsvatn, ikke lenger oppfyller kravene til trygt og godt drikkevann. Det er et krav i reguleringsplanen å få på plass en ny drikkevannskilde. Det er utgangspunktet for at NVE har behandlet søknaden fraLindesnes kommune omnødvendige endringer for å oppfylle dette kravet.  

– Vi mener at de negative konsekvensene for allmenne interesser totalt sett er små, sett opp mot fordelene av en sikker vannforsyning til Mandals innbyggere, sier Gry Berg, seksjonssjef for grunnvann- og vassdragskonsesjon i NVE.

Skal overføre vann fra Møglandsvatn

Tillatelsen fra NVE innebærer at kommunen kan overføre vann fra Møglandsvatn til Skadbergvatn. Det gjør at Møglandsvatn vil fungere som en såkalt suppleringskilde for den kommunale vannforsyningen til Mandal by.

Kommunen har også fått konsesjon til å etablere Moslandsvatn som reservevannkilde og overføre vann direkte til Skadberg vannverk, hvis hovedvannforsyningen faller ut.

Sjølingstad Uldvarefabrik, har konsesjon til å regulere blant annet Møglandsvatn. Uttaket av vann til drikkevannsforsyningvil skje innenfor den reguleringshøyden Sjølingstad Uldvarefabrik har tillatelse til. Det er derfor inngått en avtale mellom kommunen og Sjølingstad Uldvarefabrik om å bruke vannet.

Vilkår for utbyggingen

Å etablere Moslandsvatn som reservevannskilde vil kunne tørrlegge utløpsbekken i perioder. Denne bekken er leveområde for laks og sjøørret, og ål vandrer opp i vassdraget.

NVE har derfor blant annet stilt krav om at det slippes minstevannføring hele året fra Moslandsvatn. Dette skal bidra til å opprettholde generelt liv i elva, og sikre de viktige verdiene knyttet til fisk i elva. Det er også krav om atdet sikres toveis passasje for ål. Det gjør at ålen kan vandre opp i Moslandsvatn og ned igjen på en trygg måte, når den skal ut i havet for å gyte.

Etter NVEs vurdering vil dette bidra til å redusere de negative virkningene for naturmangfoldet. 

Kontakt

Gry Berg, seksjonssjef
Tlf: 22 95 92 20 

Kristine Naas, saksbehandler
Tlf: 22 95 97 66