Vil redusere risiko knyttet til naturfare med digitalisering

De neste fire årene skal forskere finne ut hvordan digital teknologi kan bidra til å redusere samfunnsrisikoen relatert til naturfarer som oppstår på grunn av klimaendringer.

NVE er med i det nyoppstartede prosjektet KlimaDigital skal forske på effektene av klimaendringer på naturfarer som jordskred, snøskred og flomskred.

- Som varslingsmyndighet for naturfare er det viktig for NVE å levere gode varsler til rett tid. Bedre teknologiske løsninger gjør at vi kan få enda bedre varsler, sier Graziella Devoli, som er NVEs koordinator i prosjektet.

Skal gi direkte innblikk i klimaendringer
Prosjektet skal bidra til at beslutningstakere, entreprenører, byggherrer og brukere får direkte innblikk i hvordan klimaendringer påvirker naturfarer.

Vil utvikle nytt rammeverk for evaluering av naturfarer
I KlimaDigital vil digitalisering danne grunnlaget for utviklingen av et nytt rammeverk for evaluering av naturfarer. Rammeverket vil primært fokusere på risikoreduksjon knyttet til jord- og flomskred på grunn av nedbør, men vil senere kunne utvides til å omfatte andre typer naturfarer.

Utviklingen av rammeverket vil baseres på nye muligheter innenfor IoT (Internet of Things) ved å etablere et nettverk av sensorer som er koblet til internett i et jordskredutsatt område. IoT‑teknologien gjør det mulig å måle parametere som påvirker skråningsstabiliteten, mer effektivt og fleksibelt over lengre perioder. Datainnsamlingen vil bidra til å forstå effekten av klimaendringer på naturfarer og redusere samfunnsrisikoen gjennom integrering med avanserte jordskred- og klimamodeller.

- Den ekstraordinære kapasiteten til IoT for å samle inn data om naturfarer og gi sanntidsinnsikt om virkningen av klimaendringer vil øke kunnskapsbasen hos NVE og andre prosjektpartnere. Forbedret nedskalering av globale klimamodeller, aktivert av IoT, vil ha en rekke kort- og langsiktige gevinster ved bl.a. å gi robuste klimaestimater og mer nøyaktige naturfarevarsel, sier Devoli.

Samarbeid mellom forskning, industri og offentlige partnere
Rammeverket skal utvikles i nært samarbeid mellom sterke forsknings-, industri- og offentlige partnere. Forskningspartnere er SINTEF, NTNU og Meteorologisk institutt. Industripartnerne Nordic Semiconductor, Telia og Geonor bidrar med ekspertise på viktige, tekniske forhold i prosjektet. Prosjektets offentlige partnere er Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.

KlimaDigital er et kompetanseprosjekt med støtte fra Norges forskningsråds KLIMAFORSK-program, som har som mål å føre til fremragende klimaforskning til beste for samfunnet når det gjelder økt kunnskap om, effekter av og tilpasning til klimaendringer.

Kontaktperson

Senioringeniør Graziella Devoli, 22 95 92 52