Publisert 08.01.2021

Ny avtale om EØS midler til Ungarn – NVE programpartner for program innen klimaendringer og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Budapest 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 50 millioner euro til et program innen områdene klimaendringer og energi.

Vår rolle

NVE er norsk programpartner for programmet og har en sentral rolle som rådgiver i gjennomføringen. Orkustofnun (islandsk energimyndighet) og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal også bidra noe i gjennomføringen, innenfor hhv geotermisk energi og klimatilpasning. Av programmet på 50 millioner euro er 30 millioner euro tiltenkt klimarelaterte oppgaver (både reduserte klimagassutslipp og klimatilpasning) og 20 millioner euro innen energi (fornybar energi, energieffektivitet og energisikkerhet), hvorav 10 millioner euro til geotermisk energi.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil basert på overordnet avtale (MoU) bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet (Concept note), og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom ungarske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor områdene klimaendringer og energi.

Programmene

EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet både for norske virksomheter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder, samt nye muligheter for virksomheter som allerede har erfaring fra Ungarn.

De forskjellige komponentene i programmet skal som hovedregel lyses ut i åpne prosjektutlysninger (calls). Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Ungarn, men det oppfordres til å få med norske partnere i søknadene. Prosjektutlysningene antas å komme fra sent på høsten 2021. En viktig oppgave for NVE er å formidle prosjektmuligheter til aktuelle norske miljøer.

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 (perioden avsluttes i 2024) og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.
Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontakt

Arbeidet med EØS-midlene i NVE koordineres av Internasjonal seksjon ved Seniorrådgiver Bjørn Aulie, og inneholder fram til 2024 en portefølje med programmer i 6 land (Polen, Romania, Ungarn, Bulgaria, Kroatia og Slovakia.