Publisert 18.08.2016

Positive resultater fra EØS-midlene

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen.

NVEs engasjement er innenfor områdene fornybar energi, energieffektivitet, kraftmarked, vannforvaltning og klimatilpasning.

EØS-midlene har to målsettinger: utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området, og styrke politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellom Norge og mottakerlandene. EØS-programmene har to pilarer: gjennomføring av vedtatte prosjekter på en god måte innenfor tidsrammen for inneværende programperiode (2017) og bilaterale aktiviteter.

Bilaterale aktiviteter er både kompetanseutveksling mellom giver- og mottakerland gjennom seminarer, konferanser og studiereiser, men også partnerskap mellom selskaper og institusjoner i giver- og mottakerland for gjennomføring av prosjekter under programmene.

Det danske rådgivingsselskapet COWI A/S har fått i oppdrag å vurdere i hvilken grad og på hvilken måte målsettingen om styrket bilateralt samarbeid er oppnådd per i dag. Rapporten fremhever at EØS-midlene har vært en suksess i så måte.

NVE har arbeidet aktivt for å få med norske selskaper og institusjoner som partnere, og i de programmene hvor NVE er involvert, er det norske partnere i omlag 40 av prosjektene.  Kompetanseoverføring og partnerskap vil fremme innovasjon og næringsutvikling for giver- og mottakerland både på kort og lang sikt.

 

Les mer om evalueringen på regjeringen.no

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Bjørn Aulie, aul@nve.no

Mer om NVEs EØS-engasjement