Klimatilpasning viktigere for energibransjen

I en ny undersøkelse NVE har gjort blant sentrale aktører i energiforsyningen, sier sju av ti at de tror klimaendringene kan medføre sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer for dem. Likevel oppgir bare 13 prosent at klimaendringer og –tilpasninger i stor grad er et tema for deres virksomhet.

- Det er viktig for NVE med slike kartlegginger fordi den viser i hvilken grad energibransjen er bevisst og tiltaksorientert for å møte de utfordringene som klimaendringene kan medføre, sier avdelingsdirektør Ingunn Å. Bendiksen.  - Rapporten viser at energiforsyningen tar utfordringene med klimatilpasning på alvor, men viser samtidig at NVE må fortsette å følge opp, slik at energiforsyningsberedskapen blir enda bedre tilpasset endringer i klimaet, sier hun.

Årets statuskartleggingen over den norsk energisektorens tilpasning til et endret klima er den tredje i rekken. Den første kartleggingen ble gjennomført i 2009, NVE rapport 2009:16, den andre kartleggingen ble gjennomført i 2012, NVE rapport 2013:15.

-  Værmessige påkjenninger har alltid vært en utfordring for energiforsyningen. Et endret klima vil forsterke disse utfordringene. Det er derfor viktig å sikre best mulig kunnskap om hva klimaendringer kan bety for denne sektoren og hvordan selskapene må tilpasse seg endringene, understreker Bendiksen. Årets kartlegging gir, sammen med de to foregående kartleggingene, et klart inntrykk av at energibransjen er på rett vei når det gjelder å ta hensyn til klimaendringene.


Noen av funnene som fremgår av årets kartlegging er:     
•    Alle er kjent med de negative effekter som kan følge av klimaendringer.
•    Klimaendringer og klimatilpasning er i større grad et tema i enhetene i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) nå enn det var i 2012, men det er fortsatt bare 13 prosent som oppgir at dette i stor grad er et tema.
•    Økningen i fokusering på klimaendringer og klimatilpasning har vært størst i Region Sør/Vest. Region Midt og Nord har en liten tilbakegang.
•    7 av 10 KBO-enheter mener at klimaendringene kan medføre sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer for dem. Regionene Sør/Vest og Øst har høyest andel, mens Region Nord har lavest.
•    Stadig flere av KBO-enhetene har vært i kontakt med klimaspesialister for å drøfte utfordringer knyttet til klimaendringer. Virksomheter i Midt-Norge har i mindre grad enn andre vært i kontakt med klimaspesialister.
•    Størrelsen på virksomheten er avgjørende: store virksomheter har mer fokus på klimaendringer og klimatilpasning enn mindre virksomheter.

 

Last ned NVE rapport 76:2016 Klimatilpasning i energiforsyningen. 2009-2016 Hvor står vi nå?

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Ingunn Å. Bendiksen,
tlf. 922 68 070

Seksjonssjef Eldri N. Holo, tlf. 970 96 895

NVE pressetelefon: 489 97 667

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført via spørreskjema på nett i mai og juni 2016. Skjemaet gikk til 175 virksomheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), dvs. kraftprodusenter, nettselskap, fjernvarmeselskaper og vassdragsregulanter. Kartleggingen var basert på frivillighet. 124 virksomheter valgte å svare, noe som gir en svarprosent på 71%.