Publisert 05.06.2016 , sist oppdatert 07.06.2016

Klimaendringene - slik må Nordland tilpasse seg

Kommunene i Nordland vil i fremtiden få større utfordringer med flom, havnivåstigning, overvann og skred. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Nordland fylkesting i dag.

- I Nordland vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til større flommer og økt risiko for skred, havnivåstigning og stormflo og ekstremnedbør og økte problemer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få:

  • flere og større regnflommer. I Nordland anbefales et klimapåslag på 40 % på beregnede flomvannføringer sør for Saltdal og 20 % for andre elver.
  • økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og mulig økt fare for kvikkleireskred. Økt aktsomhet er viktig
  • økte stormflonivåer på grunn av havnivåstigning
  • kraftig nedbør: oftere og mer intenst. Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann

I klimarapport Nordland finner du et sammendrag som viser forventede endringer i fylket fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten.

 

Kunnskap er nøkkelen

Klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom. For å redusere fremtidige skader må kommunene gjennomføre klimatilpasningstiltak.

- Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Kari Øvrelid

Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det betyr at utfordringene med overvann blir større enn i dag. I tillegg øker faren for sørpe- snø- jord- og flomskred. Etter hvert som klimaet blir varmere og det blir mer regn, vil snøskredene minke mens sørpe- og flomskred vil øke.

- Mer flom, overvann og skred vil stille enda større krav til kommunenes risiko- og sårbarhetsvurderinger der man planlegger å bygge. For å unngå skader på liv og eiendom vil det bli begrensninger i hvor man kan bygge og bo, forteller Øvrelid.

Om klimaprofilen

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer. Den gjør kunnskapen om klimaendringer lettere tilgjengelig for planleggere på kommunalt og regionalt nivå.

 

Norsk Klimaservicesenter

Norsk Klimaservicesenter, er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat og UNI Research, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100». 

Kontaktpersoner

Spørsmål knyttet til klimaendringene for Nordland:

Hege Hisdal, leder NVEs arbeid i Norsk Klimaservicesenter og hydrolog i NVE.
Mobil: 934 21 527

Inger Hanssen-Bauer, klimaforsker Norsk Klimaservicesenter/Meteorologisk institutt.
Mobil: 476 28 455

Spørsmål om konsekvenser og tiltak for de enkelte kommunene i Nordland:

Sør i fylket:
Kari Øvrelid, regionsjef NVE region midt (kontor Trondheim)
Mobil: 954 64 960

Nord i fylket:
Eva Forsgren, senioringeniør NVE region nord (kontor Narvik)
Mobil: 932 34 514