Publisert 13.03.2018

Vil gjøre byene beredt på våtere klima

For å gjøre norske byer og tettsteder bedre rustet til å takle en framtid med mer nedbør har hydrologer, meteorologer, arealplanleggerne og andre eksperter gått sammen i et felles prosjekt: SURF-prosjektet.

Som følge av klimaendringer forventer vi i Norge økt intensitet og hyppighet av kraftig nedbør. Sammen med en stadig vekst og fortetting av byer betyr det at norske kommuner må forberede seg på utfordrende problemer med overvann.

 - I en undersøkelse ble det avdekket at 60 % av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre seg mot skader av overvann som følge av et endret nedbørklima. I tillegg mangler kompetanse, verktøy og prosedyrer for overvannshåndtering som på en god måte takler de økende utfordringene. Dette vil vi gjøre noe med, sier prosjektleder Thomas Skaugen i NVE.

 

Bedre rustet for en regnfull framtid

Resultatene fra prosjektet skal øke kunnskap og kompetanse hos relevante institusjoner og kommuner om vann i by – urbanhydrologi.

- Vi bruker Oslo by som studieområde til å fordype oss i urbanhydrologiske prosesser som responstider, ekstremverdier og vannets strømningsveier over tette og utette flater. Fra vær-radar, og punktobservasjoner vil vi lage nedbørkart med høy oppløsning. Kartene skal vi bruke for å lage gode hydrologiske, hydrauliske og geografiske informasjonsmodeller. Dette vil også gi bedre kunnskap om kraftige nedbørshendelser som skaper overvann. Vi vil også utvikle modeller som kan identifisere hvor de største overvannsproblemene oppstår for ulike nedbørshendelser og hvordan vi kan forebygge disse, sier Skaugen.

 

Vil identifisere utsatte områder

Når prosjektet avsluttes i 2020 håper SURF å levere et verktøy for detaljert urbanhydrologisk analyse. Med dette kan byer og tettsteder identifisere hvilke områder som er utsatt for oversvømmelse, og kvantifisere terskler for nedbørintensiteter og -varigheter som utgjør oversvømmelsesfare.

 - Vi vil forsøke å inkludere effekten av flomdempende tiltak som regnbed og grønne tak i modellene og foreslå utforming av bygater som sikre flomveier. Et slikt verktøy vil videre kunne fungere som en skisse for et verktøy for urban flomvarsling, avslutter prosjektleder Skaugen.

 

Om prosjektet:

Partnere i prosjektet er Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk Institutt og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Norges forskingsråd, men støttes også av Finans Norge, Norsk Vann og Statens Vegvesen. Prosjektet hadde oppstart 1.1. 2018 og skal avsluttes i 2020.

Kontaktpersoner

Prosjektleder og forsker Thomas Skaugen

tlf. 92 40 47 50

Hva står SURF for?

Sustainable Urban Flood Management - modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding.