Publisert 12.03.2024 , sist oppdatert 14.03.2024

Brukerundersøkelse om kommunikasjonen fra NVE under ekstremværet Hans

En ny rapport har kartlagt hvordan kommunene opplevde informasjonen og bistanden fra NVE under ekstremværet Hans. Rapporten peker på viktige områder hvor NVE kan jobbe videre med kommunikasjon av varsler og tydeliggjøre roller og ansvar.  

Neselve som kommer fra Øystre Slidre og renner inn i Strondafjord i Fagernes sentrum under ekstremværet og flommen Hans. Foto: NVE

I august 2023 ble Sør-Norge rammet av ekstremværet Hans. Enorme regnmengder over store områder, over 100 millimeter på to–tre dager, førte til svært store flommer i mange elver, og over 750 løsmasseskred. Det ble store skader på hus, eiendommer og infrastruktur.  

NVE jobber kontinuerlig med å utvikle gode brukerorienterte tjenester og god kommunikasjon med kommunene. Det er viktig at de som mottar varsler og informasjon fra oss forstår det vi formidler.

Høsten 2023 bestilt vi derfor en ekstern brukerundersøkelse for å få innsikt i hvordan kommuner som ble berørt av Hans, oppfattet og forstod informasjonen fra oss

–  Denne rapporten peker på viktige områder hvor vi i NVE kan jobbe videre med kommunikasjonen, og tydeliggjøre roller og ansvar overfor kommunene. Vi vil nå se nærmere på tilbakemeldingene og anbefalingene, og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier direktør for hydrologisk avdeling Hege Hisdal. 

Rapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse med 50 respondenter (beredskap, teknisk drift og innbyggerdialog) i 36 av kommunene berørt av ekstremværet Hans, 6 dybdeintervjuer med kommuneansatte og en brukertest med 22 respondenter.  

Hovedfunn:  

  • Kommunene er stort sett fornøyde med varslene som ble sendt ut og bistanden fra NVE. Samtidig gir de uttrykk for at de opplevde å stå alene med håndteringen av opprydding og sikring i etterkant av hendelsen. Det er også uklart for mange kommuner hva som skal til for å få bistand fra NVE.  
  • Farevarslene fra NVE er for regionale, og kommunene må bruke mange ulike informasjonskilder for å danne seg et helhetsbilde. Yr er den desidert viktigste kilden, men også varsom.no og Sildre er sentrale kilder. Mange kommuner er avhengige av å få faglig bistand for å forstå og nyttiggjøre seg varslene og andre tilgengelige data. 
  • Kommunene opplever at de ofte mottar gule farevarsler, men at de ikke opplever at de treffer dem. Over tid har det ført til varslingstrøtthet, og flere forteller at de derfor ikke forstod alvoret i farevarslene før ekstremværet traff.  
  • For kommunene er informasjon om konsekvenser, dvs. skader og langsiktige økonomiske følger viktigere enn informasjon om vannstand og skreutbredelse.  

Kontakt

Direktør Hege Hisdal

Fung. seksjonssjef Heidi Anette Grønsten