Publisert 04.01.2024 , sist oppdatert 09.01.2024

Tørke-, flom- og jordskredåret 2023

Året 2023 vil bli husket som året da Sør-Norge ble rammet av ekstremværet «Hans». Det er den dyreste naturkatastrofen som noen gang har rammet Norge. I året som gikk sendte NVE ut rekordmange varsel om flom- og jordskredfare.

NVEs felthydrologer Harald Songe og Frode Kvernhaugen tok vannføringsmålinger ved målestasjonen Bergheim i Nesbyen, under ekstremværet Hans i august 2023. Foto: Simon Oldani/NVE

Til sammen var det 124 jordskredvarseler og 174 flomvarseler på gult, oransje eller rødt nivå.

– 2023 var et år med mye vær, flomfare og tørke, som gav rekordmange flom- og jordskredvarsler. Væromslag førte til lokale oversvømmelser og sørpeskred allerede på starten av året, på forsommeren var det utfordringer med landbrukstørke i Sør-Norge og på slutten av sommeren ble vi rammet av ekstremværet Hans. Vi gikk ut av året med en «kakelinne», et mildvær periode rett før jul, som førte til flom og mange skred på Vestlandet, sier seksjonssjef Hervé Colleuille. 

Antall flom- og jordskredvarsler i 2023

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut mange varsel om jordskred- og flomfare i 2023. Dette er noen av tallene:

 • 124 jordskredvarsel: 92 dager med jordskredfare på gult nivå, 10 på oransje nivå og 3 på rødt nivå
 • 174 flomvarsel: 90 dager med flomfare på gult nivå, 44 på oransje nivå og 22 på rødt nivå
 • 32 dager med styrtregnvarsel fra Meteorologisk institutt (MET) i sommermånedene

Du kan lese mer om de store flom- og jordskredhendelsene i 2023 på www.naturhendelser.varsom.no. Der finner du digitale rapporter med kart, tekst og bilder. Du finner også informasjon om tidsforløp, hydrologiske og meteorologiske observasjoner, vær og varsler, samt skader.

I begynnelsen av 2023 opplevde Sør- og Nord-Norge flere væromslag som førte til store mengder vann og skred. Dette er noen av hendelsene:

 • Et brått væromslag, med kraftig snøsmelting, regn, frost i bakken og is i bekkene førte til mye overvann, lokale oversvømmelser og vann i kjeller flere steder rundt Oslofjorden 7.-8. januar 2023.
 • Langvarig regn, kombinert med snøsmelting, førte til flom i Mossevassdraget og Haldenvassdraget i perioden 14.–24. januar 2023. Vannstanden i Vansjø og nedre del av Halden nådde oransje flomnivå, nesten like høyt som en 10-års flom. NVE fulgte opp situasjonen tett med berørte kommuner og med regulantene Glommens og Laagens Brukseierforening(GLB) og Haldenvassdragets brukseierforening (HVB). Det ble ikke registrert store flomskader, men flere landbruksjorder ble oversvømt, og noen privatpersoner fikk vann på gårdsplassene sine. Du kan lese mer om flommen i Halden- og Mossevassdraget.
 • Et stort væromslag med kraftig regnvær og mild luft traff Nordland 24. –25. januar 2023. NVE sendte ut et sørpeskredfarevarsel på oransje nivå. Det var snødekt helt ned til havet, frost i bakken og noen steder lå det et lag med kantkornet snø på bakken. Regn og kraftig snøsmelting førte til at bekker flommet over og at det gikk over 30 sørpeskred i Nordland. Skredene førte til store trafikkproblemer. Blant annet ble riksvei 80 og Nordlandsbanen mellom Fauske og Bodø stengt over ett døgn. Du kan lese mer om Les mer om svært mye regn og sørpeskred i Nordland 24.-25. januar 2023

Vårflommen 2023 kom i midten av mai i både Nord- og Sør-Norge. Det var mye snø i fjellet før snøsmeltingen startet, noe som økte faren for stor flom flere steder i landet.

 • I Troms og Finnmark nådde flomtoppen oransje nivå, men det ble ikke meldt om alvorlige flomskader. Flommen i Tverrelva i Alta førte til at bunnen av en skråning ble erodert, og det gikk et stort leirskred. Tre hus ble evakuert på grunn av skredfaren.
 • I Sør-Norge ble det en relativt liten vårflom, til tross for at det var uvanlig mye snø i fjellet i begynnelsen av mai. Regulantene styrte vannføringen aktivt, og været var gunstig med moderate temperaturer og lite regn. Dette gjorde at snøsmeltingen gikk sakte mellom 15. og 31. mai, og at vårflommen 2023 ikke ble så ille som man fryktet. Du kan lese mer om vårflommen 2023 i deler av Sør- og Østlandet og vårflommen 2023 i Troms og Finnmark.

Mai og juni var tørre måneder i deler av Sør-Norge. Dette skapte problemer for landbruket, som trengte vann til å dyrke mat og fôr. Flere kommuner på Sør- og Østlandet innførte vanningsrestriksjoner for å spare på vannet. Dette skyldtes både et høyt vannforbruk og tekniske utfordringer med vannforsyningen. Selv om grunnvannstanden sank raskt flere steder i lavlandet, var det fortsatt nok vann i grunnen, i elvene og i innsjøene på Sør- og Østlandet. Dette kom av at det var mye snø i fjellet som smeltet sakte. Mangel på nedbør og høy fordamping, på grunn av varmt vær, førte til knusktørr jord i skog og mark i store deler av lavlandet på Sør- og Østlandet.

For bøndene var dette en vanskelig situasjon, med reduserte fôrproduksjonen og avlingene. Det minnet om tørkesommeren 2018, som var en stor utfordring for norsk landbruk og energiprodusenter. Heldigvis kom det mye regn i juli, som gjorde at tørken ble kortvarig. Du kan lese mer om landbrukstørken i juni 2023

 • Mellom 24. og 27. juli fikk store deler av Innlandet mye nedbør, som førte til at kjellere og jorder ble oversvømt. Både Gjøvikbanen og Dovrebanen ble stengt på grunn av vann og skred. Flere personer ble evakuert fra sine hjem. Det var totalt 18 veier som ble stengt på grunn av vann og flom, og 8 på grunn av jord- og flomskred. Flutua camping på Biri i Gjøvik ble hardt rammet, og over 30 personer ble isolert i campingvognene sine. Du kan lese mer om regn, flom og skred på Østlandet.
 • Den 30. og 31. juli kom det svært lokale byger med store nedbørsmengder i Molde kommune. Det ble målt over 60 mm nedbør på tre timer, noe som er mer enn det som normalt kommer i løpet av en hel måned. Dette utløste flere jordskred i Vistdal, Eidsvåg og Meringdalen. Flere store jordskred nådde bebyggelse og veier. 12 hus i Vistdalen ble evakuert. Fylkesveien gjennom dalen ble stengt. I Eidsvåg ble flere boliger og Fjordhotellet evakuert. I Meringdalen ble over 100 personer isolert av skred. NVEs assisterte politiet og Molde kommune, og sendte ut en geolog og en geotekniker fra Multiconsult for å vurdere skredfaren. Du kan lese mer om jordskredene i Molde

 

I august 2023 ble Sør-Norge rammet av ekstremværet «Hans». Ekstremværet ga enorme nedbørmengder over store områder, over 100 millimeter på to–tre dager. Dette utløste over 750 løsmasseskred, flom og oversvømmelser, som skadet infrastruktur og eiendom. Flere steder var vannstanden så høy at den slo historiske rekorder. Konsekvensene av ekstremværet varte lenge, særlig i de nedre delene av Drammensvassdraget og Glommavassdraget.

 • Mellom 7. og 9. august falt det store mengder regn over Sør-Norge, spesielt i Innlandet og Viken. Dette førte til at mange elver og bekker gikk over sine bredder og oversvømte veier, jorder, boliger og næringsbygg. Flere hus ble tatt av skred eller truet av ustabile grunnforhold. Flere tusen mennesker måtte evakueres fra sine hjem eller hytter som følge av flom eller jordskredfare. Det ble store materielle ødeleggelser på veier, bygninger, bruer, demninger og kraftverk. Ekstremværet hadde store konsekvenser for ferdselsårene i de berørte områdene.
 • Natt til søndag 27. august kom det en ny episode med mye og kraftig regn, som førte til lokale oversvømmelser, overvann, vann i kjellere og flere jord- og flomskred i store deler av Viken og Oslo. Denne episoden førte til en ny og rask økning av vannstand i store deler av Drammensvassdraget, og forlenget flommen ytterligere. Flomtoppen i Drammenselva ble først nådd 30. august, men flomvarslene for nedre deler av Drammens- og Glommavassdraget ble ikke nedjustert til gult nivå før 7. septembe
 • Flere steder i Sør-Norge nådde vannstanden historisk høye nivåer. Ekstremværet «Hans» ble en av de dyreste naturkatastrofene i Norge. Norsk Naturskadepool hadde per 5. september registrert rundt 10 000 skader, og foreløpig anslår de at erstatningene på bygninger, innbo og tomter etter «Hans» kan bli på rundt 1,8 milliarder kroner. Du kan lese mer om ekstremværet «Hans»

 

Kakelinna er en betegnelse som brukes om en mildværsperiode som inntreffer i desember. I midten av desember 2023 fikk Vestlandet kjenne på kakelinna, da en atmosfærisk elv, et fenomen som fører med seg mye regn og varm luft, traff landsdelen. Dette førte til flom og skred, som skapte store problemer og skader 16. og 17. desember. Det gikk flere skred som stengte veg og truet bebyggelse. Flere boliger ble evakuert og bygder isolert. Det var flomvannføring i flere vassdrag og mye is i vassdragene forverret problemene.

 

 

 

Kontakt

Hervé Colleuille, e-post: hec@nve.no og mob: +47 94521657