Publisert 04.02.2022

Nye veiledere for flomberegning

NVE publiserer nå to nye veiledere for flomberegninger, som skal erstatte dagens flomberegningsveiledere. Temaene er flomberegninger generelt og for dammer. 

Kykkelsrud dam under vårflommen 2018 (foto: Rune Engsæter/ NVE).

En viktig årsak til å oppdatere veilederne er et ønske om å implementere nye resultater fra relevant forskning og utvikling. 

De to veilederne erstatter NVEs Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (4/2011) og Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (07-2015).

Veileder for flomberegninger 

Veileder for flomberegninger (1-2022) gir NVEs anbefalinger innen flomberegninger i Norge. Målet er å gi et rammeverk som sikrer konsistente og robuste estimater av flomvannføringer for ulike formål.  

Veilederen vil bidra til å sikre at flomestimatene er mest mulig uavhengig av formålet og den som utfører beregningen. Anbefalingene og metodene er oppdatert i henhold til nye resultater fra relevant FoU-arbeid.  

Målgruppen for veilederen er først og fremst fagkyndige personer med erfaring innen flomberegninger. Veilederen egner seg også som en innføring i praktisk gjennomføring av en flomberegning.  

En ny funksjonalitet i NEVINA, «forenklet lokal + regional flomfrekvensanalyse», som det henvises til i Veileder for flomberegninger vil bli lansert i løpet av februar 2022. 

Veileder for flomberegninger henviser også til kommende veileder Sikkerhet mot flom – utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak – NVE Veileder (03/2022). Den vil bli publisert i løpet av våren 2022.

Flomberegning for dammer 

Flomberegninger for dammer (2-2022) er en veileder som retter seg mot dammer alene. Den tar for seg forutsetningene som flomberegninger for dammer i konsekvensklasse 1 til 4 skal bygge på.  

Veilederen utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 5-7 i Forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Den utdyper også øvrige relevante forskriftsbestemmelser.  

Det er meningen at veilederen skal brukes i kombinasjon med Veileder for flomberegninger. Målgruppa er dameiere og personer med fagkompetanse på flomberegninger.

NVE ønsker innspill 

NVE ønsker fortløpende innspill til de to veilederne, slik at vi kan revidere ved behov. Innspill sendes til flomberegninger@nve.no. Skriv NVE veileder 1-2022 eller 2-2022 i emnefeltet avhengig av hvilken veileder innspillene er knyttet til.

Kontakt

Veileder for flomberegninger
Seija Maria Stenius
tlf.
22 95 96 28

Flomberegninger for dammer
Grethe Holm Midttømme
tlf. 22 95 99 29