Publisert 30.05.2018 , sist oppdatert 28.08.2020

NVE vedtar flere endringer i systemansvarsforskriften

Endringene vil bidra til økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelse av systemansvaret, samtidig som bransjen involveres i større grad enn før.

Systemansvarsforskriften regulerer ansvar og plikter i tilknytning til utøvelsen av systemansvaret i det norske kraftsystemet. Statnett SF er gjennom konsesjon utpekt som systemansvarlig.

En del av endringene NVE innfører er med å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, i tillegg til at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

Innfører bestemmelse om retningslinjer

I denne forskriftsendringen innfører NVE ny bestemmelse om retningslinjer. Systemansvarlig blir pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves. Hensikten er å øke forutsigbarheten for aktørene ved både enkeltvedtak og systemkritiske vedtak. I utarbeidelsen av retningslinjene skal systemansvarlig involvere berørte aktører i prosessen og sikre at aktørene får anledning til å komme med innspill før retningslinjene godkjennes av NVE. Dette vil gi mer transparens, involvering og forutsigbarhet for bransjen.

Ikrafttredelse

Tidspunktet for ikrafttredelse vil være noe forskjellig for de ulike bestemmelsene, men alle endringene vil ha trådt i kraft innen 1. juli 2019.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no, tlf. 22 95 94 80

Avdelingsingeniør Ragnhild Aker Nordeng, rakn@nve.no, tlf 22 95 98 45

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)