Publisert 06.02.2024

NVE lanserer veileder for samfunnsøkonomiske analyser av kraftnettet

Den samfunnsøkonomiske veilederen er et verktøy og oppslagsverk for nettselskaper, og andre aktører som investerer i nettanlegg, når de gjennomfører analyser. Veilederen skal bidra til å heve kvaliteten på analysene og redusere tiden det tar å behandle konsesjonssøknader. Den er laget på oppdrag fra Energidepartementet og er en oppfølging av Strømnettutvalgets anbefalinger.

Foto: Herman Dreyer/NVE

Hovedformålet med samfunnsøkonomiske analyser er å vise virkninger av ulike tiltak og vurdere om tiltakene er lønnsomme for samfunnet eller ikke. Slike analyser er et viktig verktøy i nettutviklingen og myndighetsbehandlingen av tiltak i kraftnettet.

Det finnes i dag ingen tilpasset offentlig veileder for samfunnsøkonomiske analyser av kraftnettet. Analysene gjennomføres på ulike måter, og det kan være utfordrende for oss og andre å se hva som er vurdert. Vi håper at veilederen vil være et nyttig verktøy for aktørene i nettutviklingen og bidra til å heve kvaliteten på analysene, sier fungerende direktør i energi- og konsesjonsavdelingen, Ane Torvanger Brunvoll.

Rammeverket i veilederen skal benyttes som et utgangspunkt for samfunnsøkonomiske vurderinger i konsesjonssøknader for kraftnettet. Dette presiseres nå i NVEs veiledere for utforming av meldinger og konsesjonssøknader for nettanlegg.

Veilederen presenterer en stegvis prosess

Den nye veilederen gir anbefalinger til hvordan nettselskaper og andre aktører bør gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av kraftnettet. Den inneholder anbefalinger om hvordan prosessen for analysen bør struktureres og beskriver hvordan prissatte og ikke-prissatte virkninger som er typiske for nettiltak kan verdsettes. Veilederen gir også informasjon om hvordan analyser av enklere tiltak kan gjøres mindre omfattende.

Veilederen retter seg først og fremst mot analyseenheter, kraftsystemplanleggere, konsulenter, prosjektledere og beslutningstakere i selskaper som er involvert i nettutvikling av regional- og transmisjonsnettet.

Veilederen vil oppdateres ved metodeutvikling

NVE har utarbeidet veilederen på oppdrag fra Energidepartementet, som en oppfølging av Strømnettutvalgets anbefalinger. Den bygger på beste praksis i bransjen, føringer fra Finansdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings generelle veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Det er videre gjennomført samtaler med utvalgte nettselskaper, som har gitt innspill til utforming av veilederen og hva den bør inneholde. Samtidig vil enkelte temaer og metoder kunne videreutvikles. Veilederen vil da oppdateres fortløpende.

Kontakt

Spørsmål om veilederen
nettkonsesjoner@nve.no 

Presse
Eivind Fossland, seniorrådgiver
Tlf:
95 77 79 12

Herman Lange Johnsen, seniorrådgiver
Tlf: 22 95 98 27