På denne siden vil det bli publisert kart underveis i arbeidet med den nasjonale rammen. Dette er kartene som er publisert til nå:

Kart med harde eksklusjoner

Kartet med harde eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi områdene åpenbart er uegnet for vindkraftutbygging. Til høyre kan du klikke deg inn på kartet. Du finner også et notat som begrunner valget av eksklusjonskriterier. Du kan lese mer om eksklusjoner som metodisk grep hvis du klikker deg inn på «Metode».

Kart med myke eksklusjoner

Kartet med myke eksklusjoner gir en oversikt over områder som fjernes fra resten av analysen fordi de sannsynligvis ikke er godt egnet for vindkraft. Til høyre kan du klikke deg inn på kartet og på et forklarende notat.

LCOE-kart

LCOE (Levelized cost of Energy) er det samme som produksjonskostnad. Kartet gir en grov oversikt over produksjonskostnader for vindkraft i forskjellige deler av landet. Du finner kartet og et forklaringsnotat til høyre.

Analyseområder

NVE har laget et sett med 43 områder som skal analyseres for å identifisere de mest egnede områdene for vindkraft i Norge. Områdene er publisert under, og vi har laget flere versjoner av kartene:

  • Fylkesvise kart: To kart for hvert fylke. Det ene kartet viser analyseområdene med normalt bakgrunnskart. I det andre kartet presenteres analyseområdene med eksklusjons- og LCOE-kartene som bakgrunn.
  • Detaljerte analyseområder: Analyseområdenes grenser og normalt bakgrunnskart
  • Detaljerte analyseområder med eksklusjoner: Analyseområdenes grenser, ekskluderte områder innenfor analyseområdene og normalt bakgrunnskart.

Analyseområdene er laget ved at vi har forsøkt å finne store sammenhengende resterende arealer etter runden med eksklusjon av arealer. Med unntak av eksklusjonene er ingen virkninger for miljø og samfunn lagt til grunn for analysearealene. Alle relevante virkninger vil bli vurdert i analysen av de 43 områdene. Arealer som er utenfor analyseområdene vil ikke bli analysert. Det samme gjelder de ekskluderte arealene innenfor analyseområdene.

Områdene skal analyseres ved hjelp av et standardisert skjema. Det skal utarbeides en teknisk-økonomisk score for hvert område, mens virkninger for miljø og samfunn vurderes kvalitativt. Miljødirektoratet og Riksantikvaren skal vurdere virkninger knyttet til «sine» temaer. Analyseskjemaene for de 43 områdene skal ende opp som faktaark som vil bli publisert.

Antall områder som til slutt blir identifisert som de mest egnede vil bli vesentlig lavere enn 43. Det er tidligere antydet at 15-20 områder kan være et mulig antall.

Les mer om metoden for identifisering av de mest egnede områdene her.

Digitale kartfiler

Her kan du laste ned GIS-filer for kartene som er publisert. Vi har foreløpig kun tilgjengelig rasterdata i .tif-format.

Analyseområder

Harde eksklusjoner

Myke eksklusjoner

LCOE (rådata uten fargeskala/klassifisering)

LCOE (klassifiseringsfil)