Publisert 13.03.2019 , sist oppdatert 31.03.2022

Utpeking av områder

Som en del av forslaget til nasjonal ramme for vindkraft har NVE laget et kart over det vi mener er de mest egnede områdene for vindkraft på et overordnet nivå. Metodene for å peke ut disse områdene er beskrevet i del D i hovedrapporten.

Analyseskjemaer

For å kunne peke ut de mest egnede områdene har vi analysert store deler av Norge. Til høyre kan du laste ned analyseskjemaene for alle de 43 analyseområdene. Disse skjemaene er brukt som grunnlag for utpekingen av de mest egnede områdene. Alt vi har lagt vekt på skal stå i skjemaene, slik at alle i prinsippet kan gjøre den samme utpekingsjobben som NVE har gjort. Analysene er gjort på et overordnet nivå. Ved planlegging av et konkret vindkraftprosjekt i området må det gjennomføres konsekvensutredninger med et mye mer detaljert nivå.

Her er en kort guide til de 43 analyseskjemaene:

Først er analyseområdet beskrevet og vist på kart.

Deretter kommer NVEs analyser av produksjonsforhold og kapasitet i kraftnettet. Her presenterer vi blant annet et kart over produksjonskostnad for vindkraft.

Videre presenteres tematiske analyser av hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn i området. Dette gjelder temaer som fugleliv, friluftsliv og reindrift. NVE, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har stått for disse analysene. 

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har som en del av sine tematiske analyser kommet med forslag til eksklusjon av områder. Eksklusjon innebærer at et område ikke pekes ut som mest egnet. Begrunnelsen for disse forslagene og NVEs vurdering av dem blir presentert i skjemaene.

Deretter omtales lokale og regionale innspill som NVE har mottatt, og regional plan for vindkraft dersom dette foreligger for analyseområdet.

Avslutningsvis presenterer vi et oppdatert eksklusjonskart med forslagene fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren som er tatt til følge av NVE.

Her er en oversikt over analyseområdene:

Andre notater

Til høyre kan du laste ned de samlede analysedokumentene fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Fylkesmannens reindriftsavdelinger.

Du kan også laste ned notater om grunnlagsarbeidet som ble gjort før det ble laget 43 analyseområder. Dette er to notater om eksklusjoner og et notat om kartet over produksjonskostnader (LCOE). I tillegg kan du laste ned kartet over analyseområdene.