Publisert 29.03.2019 , sist oppdatert 31.03.2022

Sammendrag

Olje- og energidepartementet (OED) ga i brev av 9.2.2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget skulle inneholde et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft og kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av vindkraft.

Kunnskapsgrunnlag om miljø- og samfunnsvirkninger

Forslaget er et resultat av en bred og omfattende prosess

Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget består av

  • 21 temarapporter med oppdatert faglig kunnskap
  • vurderinger av hvordan fagkunnskapen bør anvendes i vindkraftsaker

Det er mange miljø- og samfunnsinteresser som kan bli påvirket av vindkraftutbygging. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er et resultat av et bredt og omfattende arbeid som har involvert mange fagmiljøer. Det har blitt utarbeidet 21 temarapporter om et bredt spekter av interesser som kan bli påvirket av vindkraftutbygging. Miljødirektoratet og Riksantikvaren har vært ansvarlig for ni av rapportene, og NVE har hatt ansvar for resten.

Temarapportene er basert på gjennomgang av norske og internasjonale forskningsartikler og annen litteratur, erfaringer fra tidligere konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og erfaringer fra vindkraftverk i drift. Nasjonale fagmyndigheter og andre med ansvar innenfor de ulike temaene har vært invitert til å delta aktivt i utarbeidelsen av rapportene.  Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gir et godt grunnlag for å foreta vurderinger om lokalisering av landbaserte vindkraftverk i årene framover.

NVE anbefaler et samarbeid om oppdatering av temarapportene

NVE mener at temarapportene bør oppdateres når det foreligger ny, vesentlig kunnskap på fagområdet. I den framtidige konsesjonsbehandlingen vil det være verdifullt med et mest mulig omforent kunnskapsgrunnlag mellom statlige myndigheter. Vi anbefaler at temarapportene i framtiden publiseres i samarbeid mellom NVE og andre etater.

Kart over de mest egnede områdene for nye vindkraftverk

Et kart med 13 utpekte områder

Den andre delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et kart med de 13 områdene som vi mener er mest egnet for ny vindkraftutbygging i Norge (Figur 1). I arbeidet med å peke ut disse områdene har både NVE og andre fagmyndigheter gjort omfattende geografiske analyser som bygger på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. NVE har lagt stor vekt på de faglige bidragene fra andre myndigheter. Vi mener at både teknisk-økonomiske hensyn og miljø- og samfunnsinteresser er godt ivaretatt i kartet som vi legger fram.

Områdene er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kyststripen og høyfjellet. Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, foreslår vi å peke ut flest områder i Sør-Norge. Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge. De utpekte områdene har et samlet areal på ca. 29 000 km2.

Vi har publisert en kartløsning som kan benyttes for å se nærmere på de utpekte områdene og andre relevante kartlag.

Konsesjonsbehandlingen skal avgjøre om et sted er egnet for vindkraft

NVEs forslag til de mest egnede områdene for ny vindkraft er et resultat av omfattende analyser. Disse analysene er utført på et overordnet nivå. Det følger av metodene som er anvendt at det vil være mange steder innenfor de utpekte områdene som er lite egnet for vindkraft. Samtidig kan steder utenfor områdene være egnet. Enkeltprosjekter må derfor vurderes konkret i en konsesjonsbehandling før det kan avgjøres om et sted er egnet for vindkraft. Kartet kan likevel brukes som et styringsverktøy for hvilke områder som vil bli prioritert framover. Det vil være mulig å søke om konsesjon også utenfor de utvalgte områdene. Som det framgår av oppdragsbrevet fra OED, skal det imidlertid være vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen. NVE legger ikke opp til å gi slike saker samme prioritet. 

NVE mener samtidig at noen typer konsesjonssaker bør behandles uavhengig av kartet med de utpekte områdene. Dette gjelder blant annet små vindkraftverk nær eksisterende infrastruktur og reetableringer og utvidelser av eksisterende vindkraftverk. Når det gjelder behandling av søknader om utsatt frist for idriftsettelse for vindkraftverk med eksisterende konsesjon, legger vi opp til å gi korte utsettelser dersom det er pågående aktivitet eller andre gode grunner til at søknaden bør innvilges. Utover dette vil vi bruke kartet på samme måte som for nye saker.

Kartet bør oppdateres ved behov

Over tid kan ny kunnskap om for eksempel nettforhold, friluftslivsområder eller fugletrekk gjøre at kartet over de utpekte områdene bør justeres noe. Særlig nettkapasitet kan i enkelte områder endres vesentlig på lengre sikt. Teknologiutvikling kan også gjøre at områder som ikke framstår som teknisk-økonomisk egnede i dag, kan være egnede i framtiden. NVE anbefaler derfor at det legges opp til at kartet med de mest egnede områdene kan oppdateres ved behov. Dette er viktig for at kartet også på lang sikt skal være et godt styringsverktøy for lokalisering av ny vindkraft i Norge.

Kort omtale av metodene som ligger til grunn for utpekingen av områdene

I teorien kan det bygges vindturbiner på nesten hele Norges landareal. Samtidig er det mange arealer som åpenbart ikke bør pekes ut som de mest egnede områdene for vindkraftproduksjon. Figur 2 viser hovedtrekkene i metoden vi har benyttet for å peke ut områder. Svært forenklet har vi først fjernet arealer som vi enkelt kan se ikke er av de mest egnede (trinn 1), før vi har analysert de resterende arealene (trinn 2) og deretter pekt ut de mest egnede (trinn 3).

Hvordan har NVE lagt til rette for involvering?

NVE har ønsket å ha en åpen prosess, og underveis i arbeidet har vi publisert mange grunnlagsrapporter og kart. Vi har involvert relevante aktører i alle deler av arbeidet, og søkt bred forankring i prosessen som har ledet fram til vårt forslag til nasjonal ramme. Nasjonale myndigheter har vært involvert i arbeidet med både kunnskapsgrunnlag og kart. Vi har lagt til grunn at OEDs høring av vårt forslag skal være hovedverktøyet for involvering av interesseorganisasjoner og lokale og regionale myndigheter. Det har likevel vært naturlig å involvere disse aktørene tidligere i prosessen, og vi har fått mange innspill underveis.

Nasjonale myndigheter og foretak

Nasjonale etater og foretak som forvalter interesser som kan bli påvirket av vindkraft har vært involvert i flere faser av prosjektet. I arbeidet med det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget har involveringen av disse etatene vært avgjørende for vurderingene av hvordan vindkraft kan påvirke viktige interesser. NVE har gjennomgående søkt å oppnå enighet med andre nasjonale myndigheter i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Mange av disse myndighetene har også levert viktige bidrag i arbeidet med utpeking av de mest egnede områdene.

Regionale og lokale myndigheter

Vi har involvert lokale og regionale myndigheter for å informere om det pågående arbeidet, og for å få viktig faglig informasjon til bruk i utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraft. Fylkesmannsembetene og fylkeskommunene har vært direkte involvert i tematiske områdeanalyser knyttet til naturmiljø, kulturminner og reindrift.

Samiske interessenter

Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt dialog med samiske interessenter, blant annet gjennom konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Interesseorganisasjoner

I arbeidet med nasjonal ramme har vi søkt aktiv involvering av nasjonale natur- og friluftslivsorganisasjoner, i tillegg til vindkraftbransjens interesseorganisasjoner. Hovedformålet med involveringen har vært å informere om det pågående arbeidet, drøfte metodiske veivalg og framskaffe faglig informasjon av overordnet karakter til bruk i utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.

 

NVEs forslag til de mest egnede områdene for vindkraft
NVEs forslag til de mest egnede områdene for vindkraft