Nasjonal ramme for vindkraft på land

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lede arbeidet med å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft

Foto: NVE

Bakgrunnen for oppdraget er at departementet ønsker å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Lokale konflikter i tidligere vindkraftsaker tilsier at det er behov for en noe sterkere styring av hvor det søkes om konsesjon.

Regjeringen fremmet forslaget om en nasjonale ramme for vindkraft i stortingsmeldingenen «Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030 (Meld. St 25 (2015 – 2016)

Den nasjonale rammen skal definere større områder der det kan ligge til rette for utbygging av lønnsom vindkraft på land. Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet, og avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Rammen skal ikke være prosjektspesifikk.

Formålene med den nasjonale rammen er ifølge energimeldingen og oppdraget fra OED å

  • bidra til at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon
  • øke forutsigbarheten og effektivisere konsesjonsbehandlingen
  • dempe konflikter

 

Den nasjonale rammen skal bestå av to deler:

  • et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft
  • kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft

Rammen skal ikke være juridisk bindende eller en form for overordnet konsesjonsbehandling, men et faglig råd om hvor det kan ligge til rette for lønnsom vindkraft. Det vil fortsatt være mulig å få konsesjon for prosjekter utenfor områdene som er utpekt som mest egnet, samtidig som prosjekter innenfor de utpekte områdene kan få avslag.

Se oppdragsbrevet fra OED. (PDF)