Publisert 07.04.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Elvenettverk / ELVIS

ELVIS er den landsdekkende elvenettverkdatabasen som NVE har etablert for vassdragene i Norge.

I elvenettverkdatabasen ELVIS er alle element i vassdragene gjengitt som linjer, etablert på grunnlag av N50 Kartdata fra Kartverket. Linjene er knyttet sammen i et logisk nettverk og har definert strømretning. Hvert linjesegment – eller vassdragsstrekning – er gitt et entydig nasjonalt løpenummer. Løpenummeret er referansen for alle vassdragselement; elver, bekker, vann og innsjøer. Det nasjonale løpenummer i ELVIS har betegnelsen strekn_lnr

ELVIS er blant annet tilgjengelig i NVE TemakartNVE Atlas og den nasjonale kartportalen Geonorge.no

ELVIS er etablert for å dekke behovet for en vassdragsdatabase med nettverkstruktur. ELVIS gjør det mulig å utføre ulike analyser og klassifisere vannobjekter og å knytte egenskaper direkte til elvestrengen.
ELVIS er etablert på grunnlag av N50 Kartdata fra Kartverket. Gjennom alle innsjøer og 2-strekselver i kartdataene er det laget matematiske midtlinjer. De genererte midtlinjene er knyttet sammen med eksisterende 1-strekselver, slik at dataene blir representert som et nettverk.

ELVIS er tilgjengelig som to tema i NVE Temakart og NVE Atlas:

  • ELVIS hovedelv: Elvenettverk for hovedvassdragene slik disse er definert i nedbørfeltdatabasen REGINE. I egenskapstabell vises bl.a. vasslengde og -areal samt vassdragsnummer for overordnet nedbørfelt.
  • ELVIS elvenett: Det komplette elvenettverket; alle vassdragsstrekninger med løpenummer. I egenskapstabell vises bl.a. løpenummer, vassdragsnummer, innsjønummer, navn, lengde og kode for vannforekomst (EUs vanndirektiv).

Dataene er også tilgjengelig på WMS-format (Web Map Service), se NVEs WMS-oversikt

ELVIS-databasen inneholder kobling til aktuelt løpenummer i nedbørfeltdatabasen REGINE (vassdragnr) og Innsjødatabasen (vatn_lnr). Egenskapsdata fra REGINE er koblet til ELVIS. Linjesegmentene/vassdragsstrekninger i ELVIS er tilordnet entydig nasjonalt løpenummer (strekn_lnr). Løpenummeret er den nasjonal referanse for alle vassdragselement; elver, bekker, vann og innsjøer.

Navnesøk i ELVIS kan gjøres på 3 nivåer (i NVE Atlas kun knyttet til tema ELVIS hovedelv): 1 Elvenavn: Navnet på hovedvannstrengen slik den er definert i ELVIS. 2 Lokalnavn: Navn på REGINE-enheten som elvenettet går gjennom. 3 Hierarki: Overordnet navn på vassdraget slik det er definert i REGINE.

Etableringen av ELVIS
ELVIS danner et nettverk der alle linjene må henge sammen og ha riktig definert strømretning. N50 Kartdata har en del ”hull” langs vassdragene. Årsak til slike hull kan være:

  • En bekk som forsvinner i steinur/renner inn i myrområde
  • Bekker som er lagt i rør i tettbygde strøk og i jordbruksområder
  • Feil og mangler i grunnlagsdataene

 

I ELVIS er alle ”hull” er tettet, nettverket er kontrollert for med tanke på sammenhengende vannstreng fra kilde til utløp. Slike fiktive vassdragsstrekninger er gitt en egen kode (ltema = 3299).

ELVIS er også tilgjengelig på wms-format (web map service), se den nasjonale kartportalen på www.geonorge.no.

ELVIS er en kompleks database som vil bli oppdatert kontinuerlig. Oppdatert versjon vil være tilgjengelig i NVE Atlas og geoNorge-portalen.

Eksempler på bruk
ELVIS har vært sentral for følgende prosjekter:

  • Etablering av karttjenesten Vann-Nett knyttet til innføring av EUs vanndirektiv
  • Beregning av det teoretisk potensialet for mini- og mikrokraftverk for Norge
  • Ulike typer av oppstrøms-/nedstrømsanalyser

Her kan du lese mer om elvenettverksdatabasen. 

For mer informasjon kontakt Seksjon for geoinformasjon (gis@nve.no) eller Søren Kristensen (sek@nve.no).