Publisert 07.04.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Vassdragsdata

Vassdragsdata for Norge - elv/vann/nedbørfelt

Våre tre databaser for vassdragene i Norge er -

    • Elvenett / ELVIS (tilpasset hydrografiske formål)
    • Innsjødatabasen
    • Nedbørfelt / REGINE (REGIster over NEdbørfelt)

 

Vassdragsdatabasene inneholder egenskaper og nasjonale koblingsnøkler/løpenummer knyttet til elver, innsjøer og nedbørfelt.

Elvenettdatabasen/ELVIS er en hydrografisk fremstilling av vassdragene, der alle element i vassdraget er gjengitt som linjer. Grunnlaget for databasen er N50 Kartdata fra Kartverket. I elvenettdatabasen er midtlinjer for elv og vann knyttet sammen i et logisk nettverk og har definert strømretning. 

Innsjødatabasen bruker innsjøstrandlinjer fra N50 Kartdata. I databasen er alle vann større enn 2500 mtilordnet en nasjonal ID; vatnløpenummer.

Nedbørfeltdatabasen/REGINE definerer den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge, med N50 Kartdata som grunnlag.
Kriterier for inndeling av nedbørfelt i REGINE:

  • Nedbørfelt der elveløpet er lengre enn 10 km.
  • Nedbørfelt som inneholder innsjøer med areal på mer enn 1 km²
  • Nedbørfelt som er regulert eller planlagt regulert (uansett feltets størrelse).

REGINE dekker Norges land- og kystareal, så langt ut som det finnes øyer.

NVE har også geografiske data for hydrologiske målestasjoner.  

Jobb smart, bruk kart. Hent frem informasjon om nedbørfelt, elvenett og innsjø i NVE Temakart nedenfor.

Tips: Hold inne høyre musetast for å dreie kartet. ► Åpne kartet i fullt format