Publisert 07.04.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Nedbørfelt (REGINE)

Nedbørfelt: Den hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge finner du i REGINE (register over nedbørfelt)

Nedbørfeltdatabasen REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. 
REGINE er blant annet tilgjengelig i NVE TemkartNVE Atlas og den nasjonale kartportalen Geonorge.no

REGINE (register over nedbørfelt) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge i nedbørfelt. Databasen inneholder ca 20 000 REGINE-enheter. Alle REGINE-enhetene er tildelt et unikt nasjonalt vassdragsnummer/løpenummer (vassdragnr).

Metadata: https://gis3.nve.no/metadata/produktark/produktark_regine.pdf?t=277

WMS: https://gis3.nve.no/map/services/Nedborfelt1/MapServer/WmsServer?    

Nedlasting: https://nedlasting.nve.no/gis/

Beskrivelse
Hele landet er inndelt i nedbørfelt, der utløpet er i ett punkt, og i kystfelt, uten ett bestemt utløpspunkt. Videre inndeles disse i flere nivåer med stadig finere delområder, ned til de minste enheter. Hvert delområde er identifisert med et vassdragsnummer.

Vassdragsnummeret gjenspeiler den hydrologiske strukturen i et nedbørfelt, og gir informasjon om hvor mange nivåer den overordnete enheten er delt i. Inndelingssystemet er stringent, men åpent slik at nye enheter på laveste nivå i hierarkiet kan deles inn og kodes etter samme enhetlige systematikk.
Områdegrensene mellom minsteenhetene er tegnet på papirkart fra kartserien Norge 1: 50.000 og er digitalisert derfra. Alle enheter er avgrenset ved to punkt på kartet, enten øverst og nederst langs elvestrengen i enheten, eller ytterpunktene langs en kyststrekning (kystfelt). En fyldigere innføring i REGINE finnes i pdf-dokument nedenfor.

Viktige bruksområder
REGINE-enhetene er tildelt et nasjonalt vassdragsnummer (vassdragnr). Vassdragsnummeret gir en unik nøkkel til et vassdragsavsnitt og er en naturlig nøkkel for kopling av all relatert informasjon innenfor en enhet. REGINE-enhetene gir grunnlag for beregninger av arealer og delarealer innenfor vassdrag, og i kombinasjon med andre flatedata kan nye egenskaper knyttes til arealene, slik som avrenning, forurensning, befolkningsstatistikk, arealbruksfordeling etc. Systemet kan utvides med systematikken intakt og kan i teorien dekke behovet for analyser og som informasjonsbærer for ethvert vassdragsavsnitt.

Vassdragsområder
Norge er delt inn i 262 vassdragsområder. Et vassdragsområde er landarealet som omfatter nedbørfeltene til alle små og store vassdrag som drenerer til havet innenfor et kystavsnitt. Vassdrag som drenerer ut av Norge over riksgrensen, er også samlet i vassdragsområder.

Nedbørfelt til hav
Består av et hovednedbørfelt (eks.: Glommavassdraget, med vassdragsnummer 002.Z) og andre mindre nedbørfelt hvor elva har utløp i hav (eks.: Skjebergbekken, med vassdragsnummer 002.11Z). Antall nedbørfelt i kategorien Nedbørfelt til hav er ca. 1800. NB! Zoom inn i kartet for at tema skal vises i temalista.

Sidenedbørfelt
Nedbørfeltet til utløpspunktet av en sideelv i et vassdrag. NVE Atlas er det tatt med bare 1.ordens sidenedbørfelt (eks.: Vorma-Lågen, med vassdragsnummer 002.DZ). Antall 1.ordens nedbørfelt er ca. 450. NB! Zoom inn i kartet for at tema skal vises i temalista.

REGINE enhet
Alle minsteenhetene i REGINE (REGIster over NEdbørfelt) slik disse er definert av NVE basert på N50 Kartdata. REGINE-enhetene er tildelt et unikt nasjonalt vassdragsnummer/løpenummer (vassdragnr). Til sammen inneholder databasen ca. 20 000 enheter. NB! Zoom inn i kartet for at tema skal vises i temalista.

I NVE Temakart og NVE Atlas er nedbørfelt som drenerer til vannkraftverk er definert i egent tema kalt ”delfelt”. NB! Zoom inn i kartet for at tema skal vises i temalista. 

Mer om hvordan hvordan REGINE-inndelingssystemet er bygget opp 

Lenke til Vann-Nett

 

Relatert informasjon