Joasetbergi ligger 125 km øst for Bergen og 30 km vest for Lærdal, i en nordvestvendt skråning 1100 m ovenfor Aurlandsfjorden og Flåm

Stampa. Foto: NGU

Trykk for større versjon

Stampa er et meget stort og komplekst ustabilt fjellparti med et volum på 100 millioner m3, og en sammenstilling av all tilgjengelig kunnskap fra dette området ble rapportert i 2013 (NVE, 2013). En kollaps av hele Stampa ansees ikke som realistisk. Området er delt inn i 7 mindre scenario. Det er bare scenario 3A og 3B som har fareklasser innenfor middels og høy.

Scenario 3B er en frittstående blokk nord for Joasete, med et volum på 130 000 m³. Årlig gjennomsnittlig bevegelse er 1 cm. Et fjellskred fra dette området vil ikke kunne true bebyggelse eller nå ned til fjorden og konsekvensene er derfor små.

Scenario 3A (Joasetbergi) er en helt frittstående blokk vest for Joasete, og har et estimert volum på 280 000 m³. Årlig gjennomsnittlige bevegelse er ca.1 cm basert på målinger med differensiell GPS og bakkebasert radar. Fareklassen er høy i NGU sin klassifisering (Objekt nr. 19, Fig. 2 og 3). Et fjellskred fra dette området vil kunne nå fjorden og skape flodbølger med relativt store konsekvenser.

Sannsynligheten for et stort fjellskred fra Joasetbergi (scenario 3A) er med dagens kunnskap vurdert til å ligge mellom 1/100 og 1/1000 pr år (Fig. 2 og 3). Imidlertid ligger sannsynligheten tett opp til klassen mellom 1/1000 og 1/5000. Faresonene for utløpsområdet for et fjellskred fra Joasetbergi er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Konsekvenser for arealbruk

Det er behov for en oppfølging gjennom analyser av utløpsrekkevidder og flodbølger for å få et bedre grunnlag for å fastlegge faresoner.

Siden det i utløpsområdet for skred og i oppskyllingsområdene for flodbølger fra scenario 3A (Joasetbergi) vil være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S2, vil NVE snarlig gå i gang med arbeidet for å kartlegge faresonene mer detaljert.

NVE vil i dialog med Aurland kommune diskutere og avklare hvordan dette håndteres innen faresonene for flodbølger er fastsatt.

Oppfølging/tiltak:

Det vil bli etablert et første system for kontinuerlige målinger i Joasetbergi. Det blir i 2016 lagt opp til overvåking med bruk av totalstasjon og strekkstag, samtidig som en permanent radarovervåking ble tilrettelagt våren 2016. Området vil også være en del av et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (InSAR).

 

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Joasetbergi i Sogn og Fjordane

JOASETBERGI I SOGN OG FJORDANE: Et skred inntil 280 tusen kubikkmeter vil kunne nå fjorden og skape flodbølger med relativt store konsekvenser.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt

Faresoner Joasetbergi, Stampa Kart: NVE

Klikk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Joasetbergi, Aurland kommune Foto: Lars Harald Blikra/NVE

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred